Prognoza konwekcyjna na dzień 11.05.2018 oraz noc 11/12.05.2018 – AKTUALIZACJA

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI – AKTUALIZACJA,
Ważna od 11.05.2018, godz. 09:20 CEST do 12.05.2018, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowej, częściowo środkowej, cz. wschodniej i północnej Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia ulewnych / nawalnych opadów deszczu, dużego gradu z silnymi akumulacjami, punktowo silnych i bardzo silnych porywów wiatru oraz w mniejszym stopniu przed możliwością powstania 1-2 przypadków słabych, a także krótkotrwałych trąb powietrznych.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Nad Europą Północno – Wschodnią znajdzie się centrum silnego układu wysokiego ciśnienia, który swoim klinem obejmie wschodnią część naszego kraju. W pasie od północnej przez środkową po południową Polskę, w środowisku słabego przepływu poziomego mas powietrza będzie przebiegać zatoka niskiego ciśnienia wraz ze strefą pofalowanego, quasi-stacjonarnego frontu atmosferycznego. Przed strefą frontową wykształci się silna, dolno-troposferyczna zbieżność wiatru oddzielająca dwie zróżnicowane termicznie masy powietrza wzdłuż której dojdzie do znacznego nagromadzenia się pary wodnej.

OMÓWIENIE:

… Obszary objęte 1. stopniem zagrożenia …

Prognoza konwekcyjna na dzień 11.05.2018 oraz noc 11/12.05.2018 - AKTUALIZACJA

Prognoza konwekcyjna na dzień 11.05.2018 oraz noc 11/12.05.2018 – AKTUALIZACJA

Dzisiejsze obserwacje zdjęć satelitarnych oraz map synoptycznych wskazują na jeszcze większe przesunięcie osi silnej zbieżności wiatru w kierunku wschodnim. Sytuacja ta związana jest z zachmurzeniem związanym z nocną konwekcją i wyparciem niestabilnego powietrza bardziej na wschód. Generalnie prognozy numeryczne od wczorajszego wieczoru uległy istotnym zmianom – mimo że do inicjacji głębokiej, wilgotnej konwekcji pozostały już godziny, nie można jednoznacznie wskazać obszarów z przebieganiem dynamicznej, lecz wąskiej zbieżności wiatru (jej położenie na każdej kolejnej aktualizacji modeli ulega wyraźnej korekcie), co powoduje uwzględnienie większego terenu z 1. stopniem zagrożenia. Z nocnych wyliczeń modeli GFS, WRF-ARW, UMPL oraz ECMWF wynika, że wzdłuż silnej konwergencji oraz w bezpośrednim środowisku oddziaływania nasilającego się pionowego uskoku kierunkowego wiatru w dolnych 3 kilometrach troposfery należy oczekiwać rozległej strefy burz, w tym kilku superkomórek wysokoopadowych, charakteryzujących się wysoką aktywnością elektryczną, ulewnymi / nawalnymi opadami deszczu skutkującymi podtopieniami / zalaniami (możliwe lokalne powodzie błyskawiczne), gradem o średnicy do 2-3 cm, lokalnie >3 cm (spodziewane duże akumulacje w związku z wolną i bardzo wolną prędkością przemieszczania), a także punktowo silnymi / bardzo silnymi porywami wiatru. Największy potencjał burzowy oczekiwany jest w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 11.05.2018 oraz noc 11/12.05.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 11.05.2018, godz. 08:00 CEST do 12.05.2018, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. i 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowej, środkowej i północnej Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia ulewnych / nawalnych opadów deszczu, dużego gradu z silnymi akumulacjami, punktowo silnych i bardzo silnych porywów wiatru oraz w mniejszym stopniu przed możliwością powstania 1-2 przypadków trąb powietrznych.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Nad Europą Północno – Wschodnią znajdzie się centrum silnego układu wysokiego ciśnienia, który swoim klinem obejmie wschodnią część naszego kraju. W pasie od północnej przez środkową po południową Polskę, w środowisku słabego przepływu poziomego mas powietrza będzie przebiegać zatoka niskiego ciśnienia wraz ze strefą pofalowanego, quasi-stacjonarnego frontu atmosferycznego. Przed strefą frontową wykształci się silna, dolno-troposferyczna zbieżność wiatru oddzielająca dwie zróżnicowane termicznie masy powietrza wzdłuż której dojdzie do znacznego nagromadzenia się pary wodnej.

OMÓWIENIE:

… Obszary objęte 2. i 1. stopniem zagrożenia …

 Prognoza konwekcyjna na dzień 11.05.2018 oraz noc 11/12.05.2018

Prognoza konwekcyjna na dzień 11.05.2018 oraz noc 11/12.05.2018

W środowisku ciepłego sektora polarno-morskiej masy powietrza prognozowany jest rozwój silnej strefy zbieżności wiatru w dolnych warstwach troposfery. Kumulująca się wzdłuż jej osi wilgotność względna wraz z głębokimi warstwami niestabilnego powietrza będzie sprzyjać wyraźnemu nasileniu się chwiejności troposfery, która w godzinach popołudniowych wzrośnie w okolice 1200-2000 J/kg (SBCAPE). Silne wymuszanie procesów konwekcyjnych będzie sprzyjać formowaniu się rozległej strefy aktywnych elektrycznie i wydajnych opadowo formacji burzowych w osi południkowej, które w warunkach słabego przepływu poziomego powietrza będą przemieszczać się z wolną / bardzo wolną prędkością, tym samym stanowiąc poważne zagrożenie nadmiernymi sumami opadowymi i związanymi z nimi podtopieniami i zalaniami. Wzdłuż zachodniej krawędzi osi zbieżności wiatru spodziewane jest nasilanie się uskoku kierunkowego wiatru, sprzyjającego rozwojowi kilku superkomórek burzowych typu wysokoopadowego. Na ich trasie głównym zagrożeniem będą nawalne opady deszczu, grad o średnicy do 2-4 cm oraz punktowo silne porywy wiatru. Inicjacja burz superkomórkowych możliwa jest zarówno w początkowej, jak i dojrzałej fazie konwekcji; niektóre z nich, podobnie jak komórki pulsacyjne, mogą przybierać niemal stacjonarną formę, stwarzając ryzyko zalaniami oraz znacznymi akumulacjami gradu. Modele numeryczne GFS, UMPL oraz WRF-ARW całkiem zgodnie wskazują, że dojrzała faza głębokiej, wilgotnej konwekcji objawi się mocno rozciągniętą z północy na południe kraju strefą burzową (prawdopodobny układ „training storms”) – jej głównym zagrożeniem będą potężne ulewy, a poszczególne ośrodki konwekcyjne, w tym formacje wielokomórkowe będą wykazywać się wysoką aktywnością elektryczną. Największego potencjału burzowego należy oczekiwać w godzinach popołudniowych i wieczornych. W nocy zjawiska burzowe będą stopniowo słabnąć, choć ich występowanie możliwe jest do końca ważności prognozy.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 10.05.2018 i noc 10/11.05.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 10.05.2018, godz. 08:00 CEST do 11.05.2018, godz. 08:00 CEST

...STOPIEŃ Z 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszaru zachodniej oraz częściowo centralnej części kraju głównie przed ulewnymi opadami deszczu, silnymi porywami wiatru oraz w mniejszym stopniu przed opadami gradu…

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W czwartek nasz kraj będzie znajdować się w obszarze obniżonego ciśnienia. W ciągu dnia od zachodu wkroczy słabnąca zatoka od płytkiego niżu znad Morza Północnego. Nadal nad nami zalegać będzie bardzo ciepła i wilgotna masa powietrza pochodzenia polarnomorskiego. W dalszym ciągu spodziewane są burze, które na zachodzie Polski mogą być gwałtowne. W kolejnych dniach ma się stopniowo ochładzać.

OMÓWIENIE: 

…Polska zachodnia i częściowo centralna…

Prognoza konwekcyjna na dzień 10.05.2018 i noc 10/11.05.2018

Na tym obszarze przewidujemy wystąpienie dość gwałtownych burz. Warunki termodynamiczne będą umiarkowane i duże. Energia dostępna konwekcyjnie CAPE wyniesie 1000 – 1800 J/kg, a Lifted Index spadnie do -6⁰C. Dzięki dużej wodności atmosfery wynoszącej około 30 mm, komórki burzowe mogą być wydajne opadowo.
Z uwagi na brak warunków kinematycznych komórki burzowe będą przemieszczać się stosunkowo wolno i nie powinny przybierać większych struktur , jednak w obszarze lokalnych zbieżności wiatru oraz zatoki mogą łączyć się w klastry.

Głównym zagrożeniem podczas przechodzenia burz będą ulewne opady deszczu powodujące podtopienia, silne porywy wiatru do ok. 80-90 km/h, punktowo w pojedynczych przypadkach więcej oraz opady gradu miejscami o średnicy do 3 cm. Burze mogą trwać do późnych godzin nocnych.

…Obszar objęty możliwością burz…

W obszarze możliwości burz prognozujemy słabsze burze. Wynikać to będzie z niższych wartości termodynamicznych i kinematycznych oraz z pory dnia. Energia potencjalna dostępna konwekcyjnie wyniesie 500 – 1500 J/kg. Tutaj też głównym zagrożeniem będą ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru i opady gradu.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 09.05.2018 i noc 09/10.05.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 09.05.2018 godz. 08:00 CEST do 10.05.2018, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA zostaje wydany głównie z powodu ryzyka ulewnych opadów deszczu i silnych porywów wiatru oraz w mniejszym stopniu z powodu ryzyka opadów gradu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

We środę do Polski będzie napływać ciepła i chwiejna masa powietrza z kierunków wschodnich, a nasz kraj znajdzie się pomiędzy wyżem z północnego-wschodu Europy, a słabogradientowym obszarem obniżonego ciśnienia z południa. Niestabilność atmosfery daje szanse rozwoju burz wewnątrzmasowych.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty możliwością burz…

Prognoza konwekcyjna na dzień 09.05.2018 i noc 09/10.05.2018

Prognoza konwekcyjna na dzień 09.05.2018 i noc 09/10.05.2018

W rejonie prognozowana jest umiarkowana/duża chwiejność (CAPE 800-1600 J/kg). Na skutek insolacji i lokalnych stref zbieżności miejscami może dojść do rozwoju chmur Cumulonimbus. Konwekcja będzie rozwijać się w warunkach słabych pionowych uskoków wiatru, w związku z czym prognozowane są przede wszystkim pojedyncze komórki oraz niezorganizowane multikomórki. W trakcie swego przechodzenia burze mogą dać lokalnie ulewne opady deszczu oraz silniejsze porywy wiatru i grad. Brak wyraźnego mechanizmu wspomagającego konwekcję oraz obecność suchych warstw w troposferze znacznie ogranicza potencjał burz, zwłaszcza w północnej Polsce (tam szanse o ich wystąpienia są najmniejsze). Z kolei na obszarze objętym pierwszym stopniem zagrożenia prawdopodobieństwo wystąpienia burz wydaje się być najwyższe. Burz nie można wykluczyć o żadnej porze doby, ale ich największe natężenie spodziewane jest w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz