Prognoza siły i aktywności burz na dzień 20.06.2019 i na noc 20/21.06.2019

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 20.06.2019, godz. 08:00 CEST do 21.06.2019, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszaru całej Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia gwałtownych opadów deszczu powodujących podtopienia, silnych porywów wiatru i opadów dużego gradu …

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 20.06.2019 i na noc 20/21.06.2019

Polska znajduje się w strefie pomiędzy wyżem znad zachodniej Rosji a niżem znad okolic Wysp Brytyjskich. Nasz kraj jest w zasięgu dość wilgotnego i chwiejnego powietrza zwrotnikowego, w którym prognozowana temperatura punktu rosy ma wynieść ok. 16-20°C. W czwartek nad zachodnią, a później także centralną częścią Polski znajdzie się zatoka niżowa wraz ze strefą zbieżności wiatrów poprzedzającą chłodny front atmosferyczny. Z uwagi na niewielkie gradienty ciśnienia atm. występujące na różnych poziomach, prędkość wiatru w pionowym profilu troposfery będzie niewielka. Jedynie na północnym zachodzie kraju prognozuje się wystąpienie nieco większych prędkości wiatru, zwłaszcza w środkowej części troposfery.

OMÓWIENIE:

… obszar objęty 1. stopniem zagrożenia …

W praktycznie całym kraju prognozujemy niewielkie lub średnie ryzyko wystąpienia silnych burz, przy czym głównym zagrożeniem z uwagi na dość wolne przemieszczanie się komórek będą silne opady deszczu powodujące podtopienia. Na przeważającym obszarze Polski energia CAPE ma wynosić 1000-2500 J/kg. Największa ma być w rejonie występowania zbieżności wiatrów, w pasie od rejonu Zatoki Gdańskiej po Opolszczyznę i Dolny Śląsk. Dodatkowo wartości PW będą osiągać ok. 40-42 mm. Z uwagi na raczej niewielkie wartości wskaźników kinematycznych, nie przewidujemy tworzenia się dobrze zorganizowanych układów burzowych w dużej ilości. Już około południa rozwiną się pierwsze silniejsze komórki burzowe, natomiast największej aktywności zjawisk związanych z głęboką i wilgotną konwekcja spodziewamy się po godzinie 14:00. W wielu miejscach grupy pojedynczych komórek burzowych mogą z czasem tworzyć słabe i nietrwałe klastry komórek. Miejscami mogą pojawić się burze pulsacyjne o dość gwałtownym przebiegu, z porywistym wiatrem do ok. 90-100 km/h oraz z gradem do ok. 2,5 cm. Nieco inaczej może być na zachodzie, północy i północnym zachodzie Polski, gdzie wartości 0-6 km shear i 0-3 km shear wzrosną do ok. 10-15 m/s. Tu późnym popołudniem oraz wieczorem mogą się rozwinąć bardziej trwałe i zorganizowane burze wielokomórkowe (być może nawet o rozmiarze MCS) oraz kilka superkomórek. Burze w tej części kraju mogą przynieść dość duży grad, osiągający w kilku przypadkach średnicę do ok. 3-4 cm. Ponadto na północnym zachodzie i północy kraju w związku z prognozowaną dość dużą wartością SBCAPE 0-2 km AGL nie wyklucza się pojedynczego przypadku trąby powietrznej.

Zjawiska burzowe zaczną słabnąć i zanikać wieczorem i w pierwszej części nocy, choć w pasie od Pomorza Wschodniego i Warmii po centrum Polski z uwagi na występowanie strefy zbieżności wiatrów duża aktywność zjawisk może utrzymywać się przez większą część nocy.

… południe i krańce zachodnie kraju …

Niektóre modele dla tych części Polski prognozują niższe wartości energii CAPE (do ok. 400-800 J/kg), a na południu występowanie dość dużego zachmurzenia do godzin popołudniowych, co mogłoby osłabić potencjał do tworzenia się burz i występowania groźnych zjawisk konwekcyjnych. Niestety, brak zgodności w wyliczeniach różnych modeli utrudnia w tym wypadku prognozowanie bardziej szczegółowego przebiegu zjawisk. Przypuszczalnie silne burze i zjawiska im towarzyszące mogą wystąpić także w tych częściach kraju, stąd nie wykluczamy ich poza obszar obowiązywania 1. stopnia zagrożenia. Sytuacja w tych regionach jest jednak dość wątpliwa w porównaniu z pozostałą częścią Polski.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 19.06.2019 i noc 19/20.06.2019

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 19.06.2019 godz. 08:00 CEST do 20.06.2019, godz. 08:00 CEST

…STOPIEŃ Z  1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszaru południowej i południowo-wschodniej części kraju głównie przed ulewnymi opadami deszczu, silnymi porywami wiatru oraz w mniejszym stopniu przed opadami gradu…

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Nasz kraj w środę będzie znajdował się w obszarze obniżonego ciśnienia, z centrum nad Morzem Północnym.  Do Polski zacznie napływać coraz cieplejsza i wilgotniejsza masa powietrza, pochodzenia polarno-morskiego. W wielu miejscach spodziewana jest konwekcja i burze, które lokalnie mogą być gwałtowne, szczególnie niebezpieczne będą w górach i na przedgórzu.

OMÓWIENIE:

…Polska południowa i południowo-wschodnia…

Na tym obszarze przewidujemy wystąpienie dość gwałtownych burz. Warunki termodynamiczne będą umiarkowane i duże. Energia dostępna konwekcyjnie CAPE wyniesie 500 – 1500 J/kg, a Lifted Index spadnie do -5⁰C.  Dzięki dużej wodności atmosfery wynoszącej około 30 – 40 mm, komórki burzowe mogą być wydajne opadowo.

Prognoza konwekcyjna na dzień 19.06.2019 i noc 19/20.06.2019

Spodziewane są również słabe warunki kinematyczne. Pojawi się uskok wiatru DLS (0 – 6 km) w granicach 5 – 15 m/s i skręt wiatru SRH (0 – 3 km) w przedziale 50 – 150 m2/s2. Komórki burzowe mogą organizować  się w większe struktury.  Głównym zagrożeniem podczas przechodzenia burz będą ulewne opady deszczu powodujące podtopienia, silne porywy wiatru do ok. 80-90 km/h, punktowo w pojedynczych przypadkach więcej oraz opady gradu miejscami o średnicy do 3 cm.

…Obszar objęty możliwością burz…

W obszarze możliwości burz prognozujemy słabsze burze. Wynikać to będzie z niższych wartości termodynamicznych i kinematycznych oraz z niedosytu wilgoci w wyższych warstwach troposfery. Energia potencjalna dostępna konwekcyjnie wyniesie 400 – 1000 J/kg. Tutaj też głównym zagrożeniem będą ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru i opady gradu.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 18.06.2019 i noc 18/19.06.2019

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 18.06.2019 godz. 08:00 CEST do 19.06.2019, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

We wtorek znaczna część Polska znajdzie się pod wpływem wyżu, co oznacza suchą i pogodną aurę. Nad południową częścią naszego kraju pojawi się natomiast wilgotna i chwiejna masa powietrza, co daje możliwość rozwoju burz.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty możliwością burz…

Prognoza konwekcyjna na dzień 18.06.2019 i noc 18/19.06.2019
Prognoza konwekcyjna na dzień 18.06.2019 i noc 18/19.06.2019

W rejonie prognozowana jest mała i umiarkowana chwiejność (CAPE 300-1000 J/kg). W środowisku niewielkich pionowych uskoków wiatru (DLS do 10 m/s) i braku silnych mechanizmów wspomagających konwekcję należy spodziewać się rozwoju nielicznych, pojedynczych komórek burzowych. Jedynie w rejonach górskich i podgórskich (wznoszenie orograficzne i konwergencja) istnieją większe szanse rozwoju burz, również w formie niezorganizowanych multikomórek. W trakcie burz miejscami (zwłaszcza na południu kraju) mogą pojawić się ulewne opady deszczu (duża wodność troposfery). Czynnikiem ograniczającym potencjał rozwoju burz może się jednak okazać dość mały pionowy gradient temperatury w środkowej troposferze (poniżej 6 stopni na kilometr na dużej części omawianego obszaru). Największe szanse rozwoju burz przypadają na godziny popołudniowe i wieczorne na krańcach południowych. Im dalej na północ, tym szanse burz bardziej maleją.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 16.06.2019 oraz noc 16/17.06.2019

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 16.06.2019, godz. 08:25 CEST do 17.06.2019, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. I 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowej, południowo – wschodniej i wschodniej Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia ulewnych / nawalnych opadów deszczu, dużego gradu oraz bardzo silnych porywów wiatru.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA / OMÓWIENIE:

Wilgotne i niestabilne powietrze, które w ciągu minionej doby zaznaczało się nad wieloma regionami naszego kraju, dziś w znacznej mierze zostanie ograniczone do wschodniej, południowo – wschodniej i częściowo południowej Polski. Istotnie podwyższona energia potencjalna dostępna drogą konwekcyjną (SBCAPE powyżej 1500-2500 J/kg), w środowisku lokalnych stref zbieżności wiatru oraz silnego wymuszania orograficznego będzie sprzyjać rozwojowi mocno uwodnionych komórek burzowych i układów wielokomórkowych, generujących ulewne opady deszczu doprowadzające do lokalnych podtopień / zalań (przeważnie wolna prędkość przemieszczania poszczególnych ośrodków burzowych), grad o średnicy powyżej 3-4 centymetrów, a także silne, punktowo bardzo silne porywy wiatru. Ze względu na wyraźny skręt wiatru w dolnych warstwach troposfery, całkiem prawdopodobne jest powstanie kilku wydajnych opadowo superkomórek burzowych, w trakcie których ryzyko nadmiernych sum opadowych, skutkujących nawet miejscowymi powodziami błyskawicznymi, będzie szczególnie podwyższone. Burze od samego rana występują w północno – wschodniej części omawianego obszaru, natomiast południowa i południowo – wschodnia część regionu największym potencjałem konwekcyjnym objawi się w godzinach popołudniowych.

Stopień 2. zagrożenia zostaje poszerzony w prognozie w kierunku części województw śląskiego i opolskiego ze względu na możliwość powstania u naszych południowych sąsiadów zafalowania na chłodnym froncie atmosferycznym, które może objawić się silnym zaburzeniem pionowego profilu wiatru między dolną a środkową troposferą i co za tym idzie wzmocnić potencjał do powstania aktywnych formacji burzowych.

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz