Skala możliwości burz i stopni zagrożeń używana w prognozach siły i aktywności burz Skywarn Polska

W prognozach konwekcyjnych używamy dwóch poziomów możliwości (prawdopodobieństwa) wystąpienia burz, które określamy niezależnie od stopnia zagrożenia groźnymi zjawiskami konwekcyjnymi, które współwystępują z burzami. Pierwszy z nich (małe lub umiarkowanie prawdopodobieństwo burz) oznacza, że prognozowane prawdopodobieństwo wystąpienia wyładowań atmosferycznych w odległości 40 km od punktu wynosi 15-50%. Na mapie strefa o takim prawdopodobieństwie wypełniona jest szrafem w ukośne, równoległe kreski koloru żółtego bądź koloru zgodnego z kolorem przypisanym do stopnia zagrożenia, który został dla danej strefy wydany. Poziom drugi (duże prawdopodobieństwo wystąpienia burz) oznacza, że prognozowane prawdopodobieństwo wystąpienia wyładowań atmosferycznych w odległości 40 km od punktu przekracza 50%. Na mapie strefę spełniającą kryteria tego poziomu oznacza się półprzezroczystym żółtym wypełnieniem lub wypełnieniem, którego kolor jest zgodny z kolorem przypisanym do stopnia zagrożenia wydanym dla tej strefy. Tak zdefiniowana skala dopuszcza występowanie burz nawet w przypadku braku prognozy pod warunkiem objęcia przez zjawiska niewielkiego fragmentu kraju (maksymalnie 5% jego powierzchni wg przyjętej przez nas metodyki weryfikacji) i ich znikomej aktywności elektrycznej. Pomimo zdobytego przez lata doświadczenia nawet doświadczonym prognostom trudno jest czasami odróżnić sytuacje, w których zachmurzenie konwekcyjne będzie zdolne do wygenerowania wyładowań atmosferycznych od tych, w których wyładowania nie będą mieć miejsca pomimo występowania chmur Cumulonimbus i przelotnych opadów. W szczególności problem ten występuje w miesiącach półrocza chłodnego (październik-marzec), gdy wartości energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcji (CAPE) osiągają w Polsce wartości z przedziału 0-200 J/kg, a wierzchołki chmur Cumulonimbus mają temperaturę około -20°C lub więcej.

Inaczej wygląda kwestia prognozowania wystąpienia poszczególnych groźnych zjawisk konwekcyjnych współwystępujących z burzami. Przede wszystkim w prognozowaniu tych zjawisk używamy trójstopniowej skali zagrożeń, która została przedstawiona w tabeli poniżej. Osiągnięcie przez co najmniej jedno z prognozowanych zjawisk przedziału prawdopodobieństwa wystąpienia przypisanego do danego stopnia zagrożenia powoduje, że w prognozie siły i aktywności burz dla określonej strefy zostaje wydany stopień zagrożenia odpowiadający temu przedziałowi. Prosimy zauważyć, że bardzo duża część wszystkich prognoz siły i aktywności burz Stowarzyszenia Skywarn Polska nie będzie zawierała nawet 1. stopnia zagrożenia, ponieważ prognozowane prawdopodobieństwo wystąpienia groźnych zjawisk konwekcyjnych nie będzie spełniało jego kryteriów wydania. Poniżej znajduje się tabela, która przedstawia kryteria wydawania poszczególnych stopni zagrożenia według poszczególnych zjawisk współwystępujących. Proszę zauważyć, że w prognozie konwekcyjnej dla określonego obszaru zostanie wydany tak wysoki stopień zagrożenia, jak będzie to wynikało z zakresów prognozowanego prawdopodobieństwa przynajmniej jednego ze zjawisk współtowarzyszących podanych w tabeli 1. Przyjęte przez nas zakresy prognozowanego prawdopodobieństwa dla poszczególnych stopni zagrożeń uwzględniają wieloletnią charakterystykę występowania niebezpiecznych zjawisk współtowarzyszących burzom w Polsce oraz ich potencjalne skutki dla zapewniania bezpieczeństwa powszechnego.

Tabela 1. Prawdopodobieństwo wystąpienia danego zjawiska współtowarzyszącego w promieniu 40 km od punktu a stopień (poziom) zagrożenia wydawany w prognozie konwekcyjnej Polskich Łowców Burz – Skywarn Polska. Zjawiska będące wyznacznikami ekstremalnie silnych burz oznaczono literą E w nawiasie kwadratowym.

Rodzaj zjawiska współtowarzyszącego i jego intensywność

Bez

stopnia

Stopień

1

Stopień

2

Stopień

3

Tornado (IF0-IF2) poniżej 2% 2-5% powyżej 5%
[E] Silne tornado (powyżej IF2) 0% 0-2% 2-5% powyżej 5%
Duży grad (zakres średnicy:
2 cm – poniżej 5 cm)
poniżej 5% 5-30% powyżej 30%
[E] Bardzo duży grad
(średnica 5 cm i więcej)
poniżej 2% 2-5% 5-30% powyżej 30%
Silne porywy wiatru
(vmax = 90-118 km/h)
poniżej 5% 5-15% powyżej 15%
[E] Bardzo silne porywy wiatru (vmax > 118 km/h) poniżej 2% 2-5% 5-15% powyżej 15%
Ulewny deszcz (30-60 mm/h) poniżej 5% 5-30% powyżej 30%
[E] Nawalny deszcz
(powyżej 60 mm/h)
poniżej 2% 2-15% powyżej 15%