Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 14.07.2024 i noc 14/15.07.2024

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 14.07.2024, godz. 06:00 UTC do 15.07.2024, godz. 06:00 UTC

2. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowej/południowo-wschodniej części Polski z powodu ryzyka wystąpienia nawalnych opadów deszczu, opadów dużego i bardzo dużego gradu, silnych porywów wiatru, a także z powodu ryzyka wystąpienia trąb powietrznych.

1. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany dla zachodniej, północno-zachodniej i częściowo północnej części kraju z powodu ryzyka wystąpienia opadów dużego gradu, punktowo silnych porywów wiatru, a także w mniejszym stopniu z powodu ryzyka wystąpienia trąb powietrznych.

PODSUMOWANIE:

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 14.07.2024 i noc 14/15.07.2024

Na koniec mijającego burzowego tygodnia ponownie czekają nas lokalnie niebezpieczne zjawiska konwekcyjne. W naszym kraju w dalszym ciągu obecny będzie pofalowany front atmosferyczny na krańcach Polski południowo-wschodniej, który na ciepłym wycinku zaciągnie gorące, wilgotne i niestabilne powietrze. Z kolei zachodnia część kraju znajdzie się pod wpływem niżu górnego w rejonie Półwyspu Jutlandzkiego, co spowoduje korzystne wymuszanie i wspomaganie konwekcji. Tak więc w niedzielę prognozowane jest wystąpienie burz w dwóch obszarach naszego kraju.

Niepewność w prognozie stanowi przewidywane przejście mezoskalowego układu konwekcyjnego w nocy z soboty na niedzielę w południowo-wschodniej części kraju, co może w pewnym stopniu zmienić warunki konwekcyjne w tym regionie. W związku z tym istnieje możliwość aktualizacji prognozy konwekcyjnej w ciągu dnia.

W czasie burz mogą występować następujące zjawiska współtowarzyszące:

 • nawalne opady deszczu o wysokości ponad 40 mm w ciągu godziny;
 • opady dużego i bardzo dużego gradu lokalnie o średnicy powyżej 4-6 cm;
 • silne porywy wiatru o prędkości do 90-100 km/h;
 • dodatkowo w niektórych regionach kraju mogą wystąpić trąby powietrzne.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE:

Obszar objęty 2. stopniem zagrożenia i 1. stopniem zagrożenia w Polsce południowo-wschodniej

Pomimo dość niepewnych prognoz w związku z przejściem nocnego mezoskalowego układu konwekcyjnego, w tej części kraju prognozowane jest duże nagromadzenie energii CAPE powyżej 1400-1800 J/kg, a w niektórych obszarach objętym 2. stopniem zagrożenia nawet powyżej 2000-2500 J/kg. Wartości te należy traktować jednak ostrożnie. Oprócz dużej niestabilności pojawi się także bardzo duża zawartość wilgoci w powietrzu (stosunek zmieszania pary wodnej osiągnie pułap 13/14 gramów pary wodnej na kilogram powietrza, natomiast maksymalna wodność troposfery przekroczy 40 mm). W dodatku częściowo wraz z energią CAPE pokrywać się będą silne uskoki wiatru (zwłaszcza w warstwie 0-6 km), które przekroczą 15-20 m/s. Uskoki wiatru w dolnej warstwie troposfery będą słabsze, jednak lokalnie mogą przekraczać 10 m/s.

W związku z tym na obszarach o silnej konwergencji wiatru należy spodziewać się rozwoju gwałtownych burz w tym również superkomórek burzowych, będących w stanie generować szereg niebezpiecznych zjawisk współtowarzyszących. Początkowo mogą to być izolowane burze, lub strefy niezorganizowanych klastrów, które następnie mogą próbować się łączyć w jeden większy układ. Istotnym aspektem jest również możliwość wystąpienia trąb powietrznych, z uwagi na prognozowany niski poziom kondensacji pary wodnej czy też dużą zawartość energii CAPE w dolnych kilometrach troposfery. Niepewnym czynnikiem pozostaje relatywnie niewielka skrętność wiatru, która lokalnie może być wyższa np. z uwagi na orografię terenu.

Obszar objęty 1. stopniem zagrożenia w Polsce zachodniej i północno-zachodniej

W tej części kraju burze będą występować w warunkach o mniejszej niestabilności powietrza do około 1000 J/kg, jednak w powietrzu o wysokiej zawartości wilgoci (wprawdzie wodność troposfery osiągnie 30 mm) i silnych uskokach wiatru około 25 m/s w warstwie 0-6 km. W wielu miejscach prognozowane są izolowane komórki burzowe, w tym także struktury superkomorkówe mogące generować podobne zjawiska, do tych na obszarze 2. stopnia zagrożenia, choć o mniejszym natężeniu. Również w tej części kraju mogą wystąpić trąby powietrzne. Czynnikiem hamującym rozwój zjawisk konwekcyjnych przy zachodniej granicy kraju może okazać się prognozowany wysoki poziom kondensacji pary wodnej powyżej 2000-2500 m.

Na pozostałym obszarze kraju warunki do rozwoju konwekcji będą utrudnione z uwagi na m.in. mniejszą ilość energii dostępnej konwekcyjnie czy też słabe wielkoskalowe wymuszanie konwekcji.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Możliwość komentowania Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 14.07.2024 i noc 14/15.07.2024 została wyłączona

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 13.07.2024 i noc 13/14.07.2024

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 13.07.2024, godz. 06:00 UTC do 14.07.2024, godz. 06:00 UTC

2. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany dla woj. podkarpackiego i częściowo woj. małopolskiego głównie z powodu ryzyka wystąpienia ulewnych i nawalnych opadów deszczu, opadów dużego i bardzo dużego gradu, silnych porywów wiatru oraz z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia trąb powietrznych.

1. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany na północny zachód od strefy 2. stopnia (w tym w woj. małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, lubelskim, a częściowo również w opolskim, łódzkim i mazowieckim) głównie z powodu ryzyka wystąpienia ulewnych opadów deszczu, silnych porywów wiatru i opadów dużego gradu.

1. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany dla północnej część kraju głównie z powodu ryzyka wystąpienia ulewnych i nawalnych opadów deszczu oraz z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia silnych porywów wiatru i opadów dużego gradu.

PODSUMOWANIE:

Prognoza konwekcyjna na dzień 13.07.2024 i noc 13/14.07.2024

Bardzo gorące i zasobne w wilgoć powietrze pozostanie nad południową, południowo-wschodnią i wschodnią częścią kraju, a od woj. podlaskiego po Górny Śląsk będzie przebiegał chłodny front atmosferyczny utrzymujący tendencję do falowania. Początkowo zachmurzenie całkowite i miejscami ulewne opady deszczu prognozowane są na północy Polski, głównie na Pomorzu. W dużym stopniu będą to opady konwekcyjne, jednak stopniowo będą przechodzić w opady wielkoskalowe. Na Pomorzu Środkowym, Wschodnim, Warmii, Mazurach i w woj. podlaskim wciąż możliwe są burze z opadami nawalnymi, które jednak od zachodu będą zanikać. Na Mazurach i w woj. podlaskim mogą dodatkowo rozwinąć się nowe komórki burzowe.

Po południu izolowane lub rozproszone komórki burzowe rozwiną się na południowym wschodzie kraju, przy czym część z nich zorganizuje się w superkomórki. Niewykluczone jest powstanie 2-3 układów wielokomórkowych obejmujących swoim zasięgiem woj. małopolskie, podkarpackie i lubelskie oraz wystąpienie training storms (kolejki komórek burzowych).

Wieczorem i w nocy od Górnego Śląska w głąb kraju będzie przemieszczał się kolejny większy wielokomórkowy układ konwekcyjny. Do godzin porannych powinien on dotrzeć do woj. mazowieckiego i południowej części woj. podlaskiego.

W czasie burz mogą pojawić się następujące zjawiska współtowarzyszące:

 • Ulewne opady deszczu, do 40-50 mm w ciągu godziny,
 • silne porywy wiatru o prędkości, do 80-100 km/h, punktowo na południowym wschodzie (woj. podkarpackie) do ok.110-125 km/h
 • opady dużego i bardzo dużego gradu o średnicy do ok. 4-7 cm,
 • dodatkowo we wschodniej części Polski nie wyklucza się 1-2 trąb powietrznych.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE:

… północna część kraju …

W godzinach porannych i przedpołudniowych w tej części kraju zaznaczać będzie się strefa opadów, a miejscami również i burz. Strefa ta będzie związana z odchodzącym niżem oraz słabnącym mezoskalowym układem konwekcyjnym. W zwiazku z występowaniem dużego ładunku wilgoci w troposferze opady konwekcyjne będą bardzo intensywne. Będą one stopniowo przechodzić w opady wielkoskalowe, z kolei aktywność elektryczna będzie zanikała. Na wschodzie omawianej niewykluczony jest rozwój nowych komórek burzowych dołączających się do istniejącego układu MCS. W środowisku z CAPE do ok. 2000 J/kg, DLS i MLS ok. 15 m/s lub nieco powyżej, komórki te mogą organizować się superkomórki przynoszące dodatkowo opady dużego gradu (do 3-4 cm w średnicy) oraz dość silne porywy wiatru (do 70-80 km/h). Do południa omawiana strefa powinna opuścić obszar kraju.

… wschód, południe i południowy wschód Polski …

Po południu lub późnym popołudniem nad tą częścią kraju, zwłaszcza na terenach górskich i podgórskich, dojdzie do rozwoju kilku izolowanych komórek konwekcyjnych. Inicjacja rozwoju burz nastąpi głównie pod wpływem czynników związanych z ukształtowaniem terenu. Część z nowych komórek burzowych dość szybko zamieni się w superkomórki ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne. Energia CAPE osiągnie ok. 2000 J/kg, pionowe ścinanie wiatru 0-6 km AGL shear (DLS) do 15-20 m/s, 0-3 km AGL shear (MLS) do 14-17 m/s, 0-1 km AGL shear (LLS) do 10 m/s, z kolei SRH 0-3 km do 250 m2/s2, co będzie sprzyjało tworzeniu się mezocyklonów. Następnie, późnym popołudniem lub pod wieczór, w woj. podkarpackim i południowym wschodzie woj. małopolskiego nie wyklucza się rozwoju burzy wielokomórkowej, przy czym w jej obrębie w 2-3 przypadkach może dojść do utworzenia się kolejki komórek burzowych (training storms). W związku z tym nie wyklucza się wystąpienia bardzo dużym sum opadowych powodujących silne podtopienia i zdarzenia o charakterze powodzi błyskawicznych. Nieco mniejszymi zagrożeniami, zwłaszcza w obrębie burz superkomórkowych, będą opady dużego i bardzo dużego gradu o średnicy do 4-7 cm oraz silne, punktowo bardzo silne porywy wiatru (do 110-125 km/h). Z uwagi na umiarkowaną wysokość LCL w burzach superkomórkowych, nie wyklucza się także rozwoju 1-2 trąb powietrznych o umiarkowanej sile.

W nocy z soboty na niedzielę w pasie od woj. śląskiego i opolskiego po woj. podlaskie prognozowane jest przejście większego wielokomórkowego układu konwekcyjnego, co będzie związane z rozwojem płytkiej zatoki krótkiej fali górnej i wymuszaniem wznoszenia w środkowej troposferze. Układ konwekcyjny będzie rozwijał się w warunkach występowania umiarkowanie silnego pionowego ścinania wiatru (DLS do 20-25 m/s, MLS do 15-18 m/s) oraz umiarkowanie dużej energii CAPE (600-1200 J/kg). Najbardziej aktywna będzie południowa i południowo-wschodnia cześć układu, gdzie CAPE będzie najwyższe. Niewykluczone, że nocny układ konwekcyjny przejdzie bardziej na południowy wschód względem wyników modeli prognostycznych i obejmie on swoim zasięgiem przede wszystkim woj. świętokrzyskie i lubelskie. Głównym zagrożeniem związanym z układem będą ulewne (punktowo nawalne) opady deszczu, a dodatkowo mogą wystąpić silne porywy wiatru (do 90-100 km/h w przypadku liniowej organizacji układu lub występowania wbudowanej superkomórki) oraz grad o średnicy do ok. 3 cm (w przypadku wbudowanej superkomórki). Do rana omawiany układ przemieści się na wschód Polski, gdzie powinien osłabnąć.


Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Możliwość komentowania Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 13.07.2024 i noc 13/14.07.2024 została wyłączona

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 12.07.2024 i noc 12/13.07.2024

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 12.07.2024, godz. 6:00 UTC do 13.07.2024, godz. 6:00 UTC

STOPIEŃ 2 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowej, południowo-zachodniej, zachodniej, północno-zachodniej i częściowo centrum Polski z powodu ryzyka wystąpienia silnych porywów wiatru, nawalnych opadów deszczu oraz opadów dużego i bardzo dużego gradu, w mniejszym stopniu z powodu wystąpienia trąb powietrznych.

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla części Warmii i Mazur, Mazowsza oraz Lubelszczyzny z powodu ryzyka wystąpienia ulewnych opadów deszczu, opadów dużego gradu oraz silnych porywów wiatru.

PODSUMOWANIE:

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 12.07.2024 i noc 12/13.07.2024

Piątek będzie kolejnym dniem z silnymi burzami. Będą one przynosić w szczególności nawalne opady deszczu do ok 50 mm/h, opady dużego gradu do ok. 3-5 cm, a także porywisty wiatr do ok. 90-100 km/h. Na południu kraju już od godzin okołopołudniowych mają pojawiać się pojedyncze burze lub niewielkie systemy wielokomórkowe. Warunki będą sprzyjać też rozwojowi superkomórek burzowych, a wtedy prognozowane zagrożenia mogą być bardziej intensywne. W późniejszych godzinach popołudniowych i wieczornych ma wejść do kraju od południowego-zachodu lub zorganizować się już nad Polską mezoskalowy układ konwekcyjny (MCS). Będzie on przemieszczał się, jak większość burz, na północny-wschód. Niektóre prognozy sugerują wejście kolejnego układu w godzinach nocnych od Małopolski przez Mazowsze po Mazury. Burze mogą występować do sobotnich godzin porannych.

W czasie burz mogą pojawić się następujące zjawiska współwystępujące:

 • nawalne opady deszczu do ok. 40-60 mm/h, w trakcie przejścia MCS możliwe opady powyżej 60 mm/h,
 • wiatr w porywach do ok. 90-100 km/h,
 • opady gradu do ok. 3-5 cm,
 • trąby powietrzne.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty 2 stopniem zagrożenia …

W piątek do Polski napływać będzie gorące, wilgotne i chwiejne powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Na południu kraju początkowo obecny będzie pofalowany front atmosferyczny, który przemieści się na północ Polski. W kolejnych godzinach od zachodu zbliży się niż z centrum nad Danią wraz z chłodnym frontem atmosferycznym, poprzedzonym strefą zbieżności wiatru. Warunki do rozwoju silnych burz będą przejawiać się umiarkowanie wysoką energią termodynamiczną dochodząca do ok. 1500-1800 J/kg, sporymi uskokami prędkościowymi wiatru DLS do ok. 15-20 m/s, LLS do ok. 10 m/s oraz kierunkowymi SRH do 200-300 m2/s2 jak i bardzo wysokim PW dochodzące do ok. 50 mm. W takich warunkach należy spodziewać się dobrze zorganizowanej konwekcji w postaci superkomórek burzowych oraz układów MCS. Największe ryzyko powstania groźnych burz przewiduje się w pasie od Dolnego Śląska przez centrum po Pomorze i Mazury. Przebieg zjawisk opisano w podsumowaniu.

… Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia …

W pasie od Warmii przez Mazowsze po Lubelszczyznę początkowo prognozuje się pojawienie pojedynczych komórek konwekcyjnych. Jednak w nocy niektóre wyliczenia modeli sugerują wkroczenie od południowego-zachodu MCS, przede wszystkim z silnym i porywistym wiatrem. Ze względu na porę wejścia układu, może on nie mieć już tak dużej intensywności.

Piątkowa sytuacja nie jest do końca jeszcze pewna. Wszystko zależy od pory dnia wejścia zatoki niskiego ciśnienia z chłodnym frontem atmosferycznym oraz strefy zbieżności wiatru jak i samej inicjacji konwekcji. Dlatego istnieje możliwość aktualizacji prognozy.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Możliwość komentowania Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 12.07.2024 i noc 12/13.07.2024 została wyłączona

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 11.07.2024 i noc 11/12.07.2024

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 11.07.2024, godz. 06:00 UTC do 12.07.2024, godz. 06:00 UTC

2. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany dla wschodniej i częściowo południowej Polski z powodu ryzyka wystąpienia nawalnych opadów deszczu, opadów dużego i bardzo dużego gradu, silnych porywów wiatru, a także z powodu ryzyka wystąpienia trąb powietrznych.

1. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany dla pozostałej części kraju z powodu ryzyka wystąpienia nawalnych opadów deszczu, lokalnie opadów dużego gradu, punktowo silnych porywów wiatru, a także z powodu ryzyka wystąpienia trąb powietrznych.

PODSUMOWANIE:

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 11.07.2024 i noc 11/12.07.2024

Czwartek będzie kolejnym dniem, w którym burze będą występować praktycznie w całej Polsce. W ciągu dnia nasz kraj będzie przedzielony rozległym frontem atmosferycznym, ulegającym niewielkiemu zafalowaniu, który będzie stopniowo przemieszczał się na wschód. Na krańcach wschodnich Polski pojawi się wyraźna przedfrontowa strefa zbieżności wiatru, która umożliwi rozwój gwałtownej konwekcji. Z kolei za frontem napływać będzie ciepła masa powietrza polarno-morska, w której również będą rozwijać się zjawiska burzowe. Dlatego też cały kraj znajduje się w strefie zagrożenia silnymi zjawiskami konwekcyjnymi.

Burze będą występować przez większą część czasu obowiązywania niniejszej prognozy. Pierwsze zjawiska mogą pojawić się już nad ranem i przed południem jako pozostałości po nocnych układach konwekcyjnych. Największa aktywność spodziewana jest jednak we wczesnych godzinach popołudniowych, zwłaszcza we wschodniej części kraju. Rozwój początkowo izolowanych komórek bądź też superkomórek burzowych może w dość szybkim tempie zorganizować się w trwały (liniowy) układ konwekcyjny lub nawet kilka takich układów. Na pozostałym obszarze kraju, zwłaszcza w części objętej 1. stopniem zagrożenia prognozowany jest bardziej izolowany charakter konwekcji z możliwością wystąpienia pojedynczych komórek burzowych jak i burz superkomórkowych. Wszystkie strefy burz będą przemieszczać się na wschód z nieznacznym odchyleniem północnym. Zanik konwekcji spodziewany jest w godzinach wieczornych, jednakże niewykluczone są także pojedyncze burze w nocy z czwartku na piątek.

W czasie burz mogą występować następujące zjawiska współtowarzyszące:

 • Nawalne opady deszczu o wysokości ponad 50 mm w ciągu godziny;
 • opady dużego i bardzo dużego gradu lokalnie o średnicy powyżej 4-6 cm;
 • silne porywy wiatru o prędkości do 90-100 km/h;
 • dodatkowo w niektórych regionach kraju mogą wystąpić trąby powietrzne.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE:

Obszar objęty 2. stopniem zagrożenia

Wschodnia część kraju znajdzie się jeszcze w mocno rozgrzanej, zwrotnikowej masie powietrza. Temperatura powietrza osiągnie miejscami ponad 35/36°C. Jednocześnie rozgrzane powietrze będzie bardzo mocno niestabilne, o czym świadczą prognozowane wysokie wartości energii CAPE, a także znacznie ujemne wartości wskaźnika Lifted Index. Chwiejność atmosfery osiągnie wartości ponad 1500-2500 J/kg. Oprócz tego powietrze będzie mocno nasycone dużą ilością wilgoci, zwłaszcza w dolnej troposferze. Stosunek zmieszania masy pary wodnej osiągnie lokalnie 13-14 g/kg powietrza, a całkowita wodność troposfery w wielu miejscach osiągnie pułap 50 mm.

Szczególnie duże prawdopodobieństwo rozwoju silnych burz prognozowane jest dla wschodniej części kraju, gdzie pojawi się wyraźna strefa dolnotroposferycznej konwergencji wiatru oraz częściowo silne wymuszanie wznoszenia powietrza. Z kolei na południu Polski, na obszarach górskich i podgórskich istotnym czynnikiem inicjującym rozwój konwekcji będzie orografia terenu i związana z nią modyfikacja przepływu powietrza. Burze będą przyjmować charakter burz pulsacyjnych jak i superkomórek burzowych w strefach silniejszych uskoków wiatru. Taka sytuacja dotyczy zwłaszcza północno-wschodniej części kraju, gdzie następnie możliwy będzie również rozwój liniowego układu konwekcyjnego. Warunki w atmosferze sprzyjać będą powstawaniu burz superkomórkowych o charakterze wysokoopadowym z nawalnymi opadami deszczu, lokalnie opadami dużego i bardzo dużego gradu powyżej 4-6 cm, a także z silnymi porywami wiatru na czele układu konwekcyjnego lub w przypadku silnych prądów zstępujących z powstałych superkomórek burzowych. Istnieje ryzyko wystąpienia trąb powietrznych z uwagi na m.in. niskie wartości poziomu kondensacji pary wodnej, sprzyjające prędkościowe i kierunkowe wiatru w dolnym kilometrze troposfery, a także dość znaczną zawartość energii CAPE w dolnych kilometrach troposfery.

Obszar objęty 1. stopniem zagrożenia

Na pozostałym obszarze kraju, w centralnej i zachodniej Polsce burze będą występować w warunkach o mniejszej niestabilności powietrza w granicach 1000 J/kg, jednak w powietrzu o równie wysokiej zawartości wilgoci i całkiem korzystnych warunkach kinematycznych. W wielu miejscach prognozowane są izolowane komórki burzowe, w tym także struktury superkomorkówe mogące generować podobne zjawiska, do tych na obszarze 2. stopnia zagrożenia. Również w tej części kraju mogą wystąpić trąby powietrzne.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Możliwość komentowania Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 11.07.2024 i noc 11/12.07.2024 została wyłączona