Otwarcie danych meteorologicznych

dr Marek Chabior, inż. Piotr Szuster, mec. Szymon Osowski w Sejmie

dr Marek Chabior, inż. Piotr Szuster, mec. Szymon Osowski w Sejmie

Z przyjemnością informujemy, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił 30 stycznia 2016 rządowy projekt ustawy „O ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego”. Przy opracowaniu tego projektu braliśmy udział. Głosowanie odbyło się o godzinie 01:54. Za przyjęciem projektu ustawy głosowało 432 posłów, przeciwko 2, nie głosowało 26. Proponowane przez doktora Marka Chabiora i Stowarzyszenie Skywarn Polska, reprezentowane przez inż. Piotr Szustera poprawki, które poparła Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, zyskały poparcie Ministerstwa Cyfryzacji. Po uzgodnieniach między Ministerstwem Cyfryzacji a Ministerstwem Środowiska, na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 26 stycznia 2016 r. zaproponowano i przyjęto następujące poprawki, dotyczące danych meteorologicznych:

W art.3 pkt. 3 nadano brzmienie:

dr Marek Chabior, minister Witold Kołodziejski i inż. Piotr Szuster

dr Marek Chabior, minister Witold Kołodziejski i inż. Piotr Szuster

3) uczelni, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268), z wyjątkiem:
a) bibliotek naukowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
b) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
c) Państwowego Instytutu Geologicznego,

Art. 30. nadano brzmienie

Art. 30. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm. )) w art. 110 ust. 3–8a otrzymują brzmienie:

„3. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie informacje o stanie atmosfery i hydrosfery, przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur, organom władzy publicznej oraz właścicielom wód lub działającym w ich imieniu zarządcom, a także uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym Polskiej Akademii Nauk.

4. Państwowy Instytut Geologiczny jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie zebrane informacje o stanie zasobów wód podziemnych, przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur, organom władzy publicznej, a także uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym Państwowej Akademii Nauk.

5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, udostępnia się organom władzy publicznej oraz właścicielom wód lub działającym w ich imieniu zarządcom w zakresie niezbędnym do wykonania zadań ustawowych, a uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym Polskiej Akademii Nauk na potrzeby badań naukowych i dydaktycznych.

6. Udostępnione informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, nie mogą być przekazywane innym podmiotom do wykorzystywania w celach komercyjnych.

7. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut Geologiczny przekazują nieodpłatnie w celu ponownego wykorzystywania informacje zbierane i przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur innym odbiorcom niż określeni w ust. 3 i 4.

8. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut Geologiczny przekazują nieodpłatnie w celu ponownego wykorzystywania informacje pozyskane w wyniku procedur innych niż standardowe.

8a. Przekazanie informacji do ponownego wykorzystywania, o którym mowa w ust. 7 i 8, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia … 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. …).”.

Jako Stowarzyszenie Skywarn Polska pragniemy serdecznie podziękować Panu Ministrowi Cyfryzacji Witoldowi Kołodziejskiemu, za podjęcie w tej sprawie rozmów z Ministerstwem Środowiska, Ministrowi Środowiska, Mariuszowi Gajdzie za uwzględnienie naszych postulatów, Panu przewodniczącemu Podkomisji nadzwyczajnej, Posłowi Jerzemu Polaczkowi za umożliwienie udziału w posiedzeniach podkomisji nadzwyczajnej, Panu Posłowi Arkadiuszowi Czartoryskiemu, przewodniczącemu KASW za umożliwienie uczestnictwa w posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Parlamentarzystom m.in. Jarosławowi Krajewskiemu za wypracowanie i przyjęcie dobrej zmiany.

Jesteśmy przekonani, że przyjęcie tego projektu ustawy w wypracowanym obecnie brzmieniu przyniesie korzyści wszystkim obywatelom.

Opublikowano News | 16 komentarzy

Ostrzeżenie przed gwałtownym halnym!

Od kilkunastu aktualizacji modeli sytuacja prognostyczna na bieżącą dobę nie ulega istotnym zmianom, które mogłyby uchronić obszary podgórskie i górskie przed wystąpieniem wyjątkowo silnego wiatru halnego. Najnowsze prognozy modeli GFS, ALADIN czy UMPL wciąż utrzymują znaczne zagrożenie, mogące objawić się dramatycznym w skutkach wiatrem halnym.

Wyjątkowo groźne prognozy dotyczące możliwych maksymalnych porywów wiatru halnego w oparciu o dane z modelu ALADIN

Wyjątkowo groźne prognozy dotyczące możliwych maksymalnych porywów wiatru halnego w oparciu o dane z modelu ALADIN

Całe zamieszanie będzie spowodowane przez dynamiczny, wtórny układ niskiego ciśnienia o przesympatycznym imieniu Zuzanna („Susanna”). Układ ten znajduje się obecnie na południowych peryferiach głównego ośrodka niżowego, charakteryzującego się rozległym zasięgiem cyklonicznej krzywizny izobar (patrząc przez pryzmat kontynentu europejskiego), który przemieszcza się stopniowo nad wody Morza Północnego. W najbliższych kilkunastu godzinach nowo powstały układ nasunie się nad Niemcy, po czym skieruje się dalej na północny – wschód, w stronę południowej Szwecji. To właśnie jego obecność (pogłębiona zatoka niżowa w obszar podwyższonego ciśnienia) doprowadzi do silnego zaostrzenia się gradientu poziomego ciśnienia atmosferycznego nad południową Polską, co w konsekwencji będzie sprzyjać gwałtownemu nasileniu się prędkości wiatru halnego. Wyliczenia modeli już raczej nie pozostawiają złudzeń odnośnie możliwej jego siły, która przy sprawdzeniu prognoz może być… ogromna. O skali spodziewanego zjawiska świadczy fakt uwzględnianego jeszcze silniejszego wiatru w rdzeniu nisko-troposferycznego prądu strumieniowego na powierzchni izobarycznej 850 hPa (około 1,5 km n.p.g.) w stosunku do katastrofalnych wydarzeń na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego z okresu Świąt Bożego Narodzenia 2013 r. Model GFS wciąż utrzymuje wyjątkowo groźne wartości rzędu aż 37-40 m/s (lokalnie nieco powyżej!!), które mogą przełożyć się na potężne porywy. Najgorszy z możliwych scenariuszy zakłada, że podczas kulminacyjnej fazy wichury (późny wieczór, a zwłaszcza godziny nocne) najsilniejsze porywy wiatru halnego w wyższych partiach Tatr mogą osiągać i przekraczać aż 150-170 km/h, w górnej części Podhala oraz na Pogórzu Śląskim nawet 110-135 km/h, zaś na terenach niżej położonych 90-115 km/h. Szczególnie narażone oddziaływaniem niszczycielskiego wiatru będą: Tatry, Beskid Śląski i Żywiecki (koniecznie należy tutaj wspomnieć o rejonie Bielska-Białej i Żywca) oraz Podhale, choć bardzo mocno powieje też w Beskidach Zachodnich, Wschodnich i w Sudetach. Silne porywy wiatru odczują również mieszkańcy Pogórza Karpackiego, gdzie ich prędkość maksymalna może przekraczać 70-90 km/h. Z biegiem nocy wiatr będzie stopniowo słabnąć.

W związku z tym, że sytuacja prognostyczna jest szczególnie poważna, prosimy wszystkich przebywających na terenach podgórskich i górskich o zachowanie nadzwyczajnej ostrożności! Tak niekorzystne prognozy nie są u nas codziennością, a większość z nas doskonale pamięta, co wydarzyło się podczas pamiętnego halnego z okresu Świąt Bożego Narodzenia w 2013 roku. Pozostaje mieć również nadzieję, że spodziewane warunki w rzeczywistości okażą się słabsze i tym samym nie wyrządzą aż tak poważnych szkód, jakie mogą sugerować prognozy różnych modeli numerycznych od dobrych kilku dni.

Opublikowano News, Prognozy | 289 komentarzy

Informacja o prognozowanym silnym wietrze halnym w dniu 09.02.2016

W związku z sytuacją synoptyczną, jaka w najbliższych kilkudziesięciu godzinach jest prognozowana w środkowej części Europy, należy spodziewać się bardzo silnego wiatru fenowego w południowej części Polski, w szczególności na terenach górskich i podgórskich. Jego prędkość w Sudetach może osiągać od 70 do 110 km/h, w zachodniej części Beskidów do 100-130 km/h, w Beskidzie Sądeckim, Niskim i w Bieszczadach do 80-110 km/h, a na Pogórzu Karpackim do 70-90 km/h. Jednak najsilniejszy wiatr spodziewany jest w Tatrach i w rejonie Zakopanego. Prognozuje się tam porywy wiatru osiągające prędkość do 110-140 km/h, a w wyżej położonych częściach Tatr nawet do 160-180 km/h! Największe nasilenie wiatru prognozowane jest we wtorek w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych. W polskiej części Karpat mocno ma wiać niemal przez całą noc z wtorku na środę.

Prognoza prędkości wiatru w porywach (m/s) w Tatrach na 09.02.2016 r. godz. 20:00 UTC (źródło: http://meteomodel.pl).

Prognoza prędkości wiatru w porywach (m/s) w Tatrach na 09.02.2016 r. godz. 20:00 UTC wg modelu EMS (źródło: http://meteomodel.pl).

Będziemy mieć do czynienia z wiatrem wyjątkowo silnym i niszczącym, dlatego przebywanie w Tatrach podczas największego nasilenia wiatru poza schroniskami stanie się wyjątkowo niebezpieczne. Również w rejonie podnóża Tatr, a więc także w Zakopanem i w okolicznych miejscowościach sytuacja będzie groźna. Wszędzie tam, gdzie prędkość wiatru w porywach przekroczy 90 km/h, należy liczyć się z przerwami w dostawie energii elektrycznej oraz z poważnymi utrudnieniami komunikacyjnymi. Wiatr będzie łamać i wyrywać z korzeniami drzewa, uszkadzać napowietrzne linie energetyczne i telekomunikacyjne, a miejscami może nawet zrywać dachy.

Informujemy, że ostrzeżenia w systemie SkyPredict będą na bieżąco wskazywać strefy występowania groźnego wiatru. Pierwsze ostrzeżenia pojawią się zatem we wtorek przed południem, a kolejne w ciągu dnia. Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas nadchodzących kilkudziesięciu godzin. Apel ten w szczególności kierujemy do mieszkańców okolic Zakopanego, a także Bielska-Białej i Żywiecczyzny, gdzie prognozowane są najsilniejsze porywy wiatru.

Opublikowano News, Prognozy | 774 komentarzy

Prognoza konwekcyjna na dzień 08.02.2016 oraz na noc z 08/09.02.2016

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 08.02.2016, godz. 11:00 CET do 09.02.2016, godz. 08:00 CET

SYTUACJA SYNOPTYCZNA / OMÓWIENIE:

Prognoza konwekcyjna na dzień 08.02.2016 oraz na noc z 08/09.02.2016

Prognoza konwekcyjna na dzień 08.02.2016 oraz na noc z 08/09.02.2016

Nad zachodnią częścią Europy znajduje się centrum głębokiego i rozległego układu niskiego ciśnienia. Na jego wschodnich peryferiach przebiega długa fala górna ze wzmożonym przepływem poziomym mas powietrza, którego strefa ułożona jest z południowego – zachodu na północny – wschód. W bezpośrednim zasięgu fali znajduje się chłodny front atmosferyczny, który w drugiej części dnia wkroczy do zachodniej i północno – zachodniej Polski. Wyliczenia nielicznych modeli numerycznych wskazują na pewne prawdopodobieństwo rozwoju konwekcji, której może sprzyjać istotne zróżnicowanie temperatury pomiędzy dolną i środkową troposferą, a także zwiększona zawartość wilgoci wraz z nieco silniejszym wspomaganiem ruchów wznoszących. W wyniku spodziewanej energii MUCAPE na poziomie 100-200 J/kg oraz nasilonego środowiska pionowych uskoków prędkościowych wiatru (Shear 0-6 km do 20-36 m/s), istnieje możliwość powstania pojedynczych komórek i pasm konwekcyjnych / niezbyt rozległych struktur liniowych, które mogą mieć potencjał do generowania wyładowań atmosferycznych oraz dość silnych porywów południowo – zachodniego wiatru. Najkorzystniejsze warunki do inicjacji konwekcji pojawią się późnym popołudniem / wieczorem oraz częściowo w godzinach nocnych, z biegiem ważności prognozy przemieszczając się znad województw zachodnich w kierunku rejonów północnych.

W nocy niewielkie szanse na rozwój lokalnych burz wystąpią również poza strefą zaznaczonej możliwości, zwłaszcza nieco głębiej rejonów południowo – zachodnich i częściowo na południu. Wyliczenia modeli nie są jednak zgodne co do dokładnego rozlokowania środowiska nieznacznie podwyższonej energii MUCAPE, dlatego obszar ten nie zostaje uwzględniony w prognozie konwekcyjnej.

Opublikowano Prognozy | 811 komentarzy

Prognoza siły i aktywności burz dla Polski – 4.02.2016

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI 
Ważna od 04.02.2016, godz. 10:30 CET do 05.02.2016, godz. 07:00 CET

SYTUACJA SYNOPTYCZNA ORAZ OMÓWIENIE:

prognoza_4.02Polska pozostaje pod wpływem rozległego układu niżowego znad północnej części Europy, w obszarze zaostrzonego gradientu ciśnienia. Po jego zachodniej stronie, w środkowej troposferze, następuje adwekcja masy bardzo zimnego powietrza, które na wysokości około 5,5km (wysokość izobaryczna 500hPa) osiągnie temperaturę -32/-38°C. Zaleganie w dolnej troposferze dość ciepłego powietrza (3/6°C) spowoduje zaostrzenie się pionowego gradientu temperatury (który osiągnąć może 7-8K/km), na skutek czego pojawi się pewna niestabilność (LI do 0-2°C na północy Polski, CAPE do 50-100J/kg). Dzięki temu możliwy będzie rozwój chmur cumulonimbus, na ogół jednak nisko rozbudowanych (temperatura wierzchołków do -10/-20°C), które będą przynosić opady przelotne, ale chwilami o natężeniu umiarkowanym i intensywnym. Można się spodziewać opadów deszczu ze śniegiem, krupy śnieżnej, drobnego gradu, a wieczorem również coraz częściej samego śniegu. Nie można wykluczyć, że niektóre, bardziej rozbudowane komórki konwekcyjne (z temperaturą wierzchołków do -20/-40°C) będą zdolne do wygenerowania pojedynczych wyładowań atmosferycznych – marginalne ryzyko pojawienia się słabych, lokalnych burz występuje na przeważającym obszarze kraju, nieco większe będzie na samej północy Polski (woj.pomorskie i częściowo warmińsko-mazurskie).

Opublikowano News, Prognozy | 678 komentarzy