Prognoza konwekcyjna na dzień 29.06.2017 i na noc 29/30.06.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 29.06.2017 godz. 08:00 CEST do 30.06.2017, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla wschodniej Polski z powodu ryzyka bardzo silnych porywów wiatru, opadów ulewnego deszczu i dużego gradu oraz w mniejszym stopniu z powodu ryzyka powstania trąby powietrznej

STOPIEŃ 2 i 1 ZAGROŻENIA dla Polski zachodniej zostaje wydany z powodu ryzyka ulewnych opadów deszczu

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA na pozostałym obszarze zostaje wydany z powodu ryzyka bardzo silnych porywów wiatru i ulewnych opadów deszczu oraz w mniejszym stopniu z powodu opadów dużego gradu

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W czwartek Polska znajdzie się pod wpływem niżu z centrum w zachodniej części naszego kraju. Z omawianym niżem będzie związany system frontów atmosferycznych. Początkowo, do większości Polski za frontem ciepłym będzie napływać masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego. W drugiej części dnia i w nocy z czwartku na piątek nastąpi przyspieszenie chłodnego frontu atmosferycznego, który będzie przesuwał się na północny-wschód wypychając powietrze zwrotnikowe. Za tym frontem napłynie zdecydowanie chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Masa PZ w ciepłym sektorze niżu będzie charakteryzować się znaczną chwiejnością, co oznacza możliwość rozwoju burz, które mogą być gwałtowne (zwłaszcza w strefie frontowej).

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty 2 stopniem zagrożenia (wschodnia część kraju)…

Prognoza konwekcyjna na dzień 29.06.2017 i na noc 29/30.06.2017

Prognoza konwekcyjna na dzień 29.06.2017 i na noc 29/30.06.2017

W rejonie spodziewana jest duża chwiejność (CAPE 1500-3000 J/kg). Na skutek insolacji i przedfrontowych mechanizmów wspomagających (strefa konwergencji, wznoszenie wielkoskalowe) prognozowany jest rozwój głębokiej konwekcji. Burze będą rozwijać się w warunkach umiarkowanych/dużych pionowych uskoków wiatru (DLS do 15-20 m/s, 0-3 km shear do 10-15 m/s) co stwarza szanse tworzenia się zorganizowanych struktur. Duża część ścinania przypada na dolną część troposfery (wzmożony przepływ 15-20 m/s na poziomach 850 i 700 hPa), co zwiększa ryzyko utworzenia się liniowego układu MCS (niewykluczone bow echo). W związku z tym zagrożeniem mogą być bardzo silne porywy wiatru. Ponadto, możliwe jest pojawienie się superkomórek (prawdopodobnie typu wysokoopadowego), podczas których niewykluczony jest opad gradu dużych rozmiarów (do 3-5 cm średnicy), zwłaszcza na Lubelszczyźnie (gdzie prognozowana jest największa chwiejność). Ponadto, duża chwiejność i dość wysoka wodność troposfery (do 40 mm) sprzyjają ulewnym opadom deszczu, szczególnie w przypadku przejścia kilku komórek nad jednym obszarem. Warunki w warstwie granicznej (kinematyka i bardzo wysokie temp. punktu rosy) wskazują na możliwość rozwoju trąby powietrznej, jednak pionowy profil wiatru nie jest typowy dla tornadogennych, długo-żyjących superkomórek (brak uskoków wiatru i prądu strumieniowego w górnej troposferze), co w pewnym stopniu redukuje to zagrożenie. Burze możliwe są przez większość dnia – im dalej na północ tym ich wystąpienie powinno być późniejsze (co związane jest z ruchem frontu).

…Pas od Pomorza Gdańskiego i Warmii przez Kujawy, Ziemię Łódzką i Mazowsze po Ziemię Świętokrzyską, Małopolskę i Śląsk…

W rejonie prognozowana jest umiarkowana/duża chwiejność (CAPE 1000-2500 J/kg). Konwekcja ma rozwijać się w warunkach umiarkowanych, pionowych uskoków wiatru (DLS 10-15 m/s), ale (podobnie jak w obszarze 2 stopnia zagrożenia) większość ścinania przypada na dolne kilometry troposfery. Nie można wykluczyć, że powstanie liniowy układ MCS, który swoim zasięgiem (poza omówionym wyżej obszarem 2 stopnia) będzie obejmował również część omawianego obszaru. Największym zagrożeniem na tym obszarze są bardzo silne porywy wiatru i ulewne opady deszczu oraz w mniejszym stopniu duży grad (do 3 cm średnicy). Burz można spodziewać się od godzin przedpołudniowych do wieczornych i będą one przesuwać się stopniowo na północ obszaru.

…Zachód Polski…

W rejonie spodziewana jest umiarkowana chwiejność (CAPE 500-1500 J/kg). Burze będą rozwijać się w środowisku małych/umiarkowanych pionowych uskoków wiatru i (w związku ze wspomaganiem konwekcji w pobliżu niżu) spodziewany jest rozwój przede wszystkim klastrów wielokomórkowych i niezorganizowanych komórek. W warunkach mniejszej prędkości poruszania się chmur Cb i dużej wodności (> 40 mm) głównym zagrożeniem będą ulewne opady deszczu, które miejscami mogą powodować podtopienia i zalania. Taki scenariusz jest możliwy ze względu na niemal stacjonarny charakter niżu (możliwy układ training storms). Na obszarze najbardziej narażonym na ulewne opady wydano 2 stopień zagrożenia. Burze możliwe są przez większość część dnia oraz w pierwszej części nocy.

Opublikowano News | Skomentuj

Prognoza konwekcyjna na dzień 28.06.2017 oraz noc 28/29.06.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 28.06.2017, godz. 08:00 CEST do 29.06.2017, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowo – zachodniej, częściowo południowej, środkowej i częściowo północnej Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia opadów dużego gradu, bardzo silnych / gwałtownych porywów wiatru oraz ulewnych opadów deszczu, a także w mniejszym stopniu przed możliwością pojawienia się pojedynczego przypadku trąby powietrznej.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla znacznej części kraju głównie z powodu ryzyka wystąpienia opadów większego gradu, silnych / bardzo silnych porywów wiatru oraz ulewnych opadów deszczu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Do Polski szerokim strumieniem będzie postępować adwekcja bardzo ciepłej i zasobnej w wilgoć, niestabilnej masy powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Jej napływ będzie odbywać się po wschodniej stronie długiej fali górnej, która znajdzie się nad Europą Zachodnią. Pogłębiająca się z zachodu na wschód Europy rozległa zatoka niskiego ciśnienia związana z układem niżowym znad zachodniej części Starego Kontynentu będzie sprzyjać silnemu rozwojowi gwałtownej konwekcji.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty 2. stopniem zagrożenia …

Prognoza konwekcyjna na dzień 28.06.2017 oraz noc 28/29.06.2017

Prognoza konwekcyjna na dzień 28.06.2017 oraz noc 28/29.06.2017

Rozległy zasięg ciepłego sektora powietrza, który z biegiem dnia będzie charakteryzować się coraz większą zawartością pary wodnej w dolnych 3 kilometrach troposfery, doprowadzi do pojawienia się znacznej niestabilności troposfery. Dzienne ogrzewanie planetarnej warstwy granicznej oraz występowanie zwiększonego gradientu pionowego temperatury będzie sprzyjać istotnemu nasileniu się energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcyjną, która w postaci SBCAPE może wzrosnąć do 1000-2500 J/kg. Początkowo dość niepewny obszar z możliwym największym potencjałem burzowym prawdopodobnie zdołał się wyklarować na ostatnich aktualizacjach modeli. W pierwszej fazie konwekcji spodziewane środowisko termodynamiczne objawi się formowaniem pojedynczych komórek burzowych, w tym burz pulsacyjnych oraz superkomórek – tym drugim ma sprzyjać wzmacniający się z biegiem dnia pionowy profil wiatru w warstwie izobarycznej 0-3 km, na co kluczowy wpływ będzie mieć coraz silniejsza tendencja przepływu poziomego mas powietrza do zmiany kierunku i prędkości wraz z wysokością. Dotyczy to przede wszystkim województw południowych i pasa północnego, również obejmującego 1. stopień zagrożenia, jednak inicjacja ośrodków konwekcyjnych z rotującymi prądami wstępującymi całkiem prawdopodobna jest również w głębi kraju. Następnie, zwłaszcza w 2. stopniu, głęboka, wilgotna konwekcja zacznie organizować się w większe układy wielokomórkowe, które będą wzmacniane intensyfikującymi się ruchami wznoszącymi powietrza w zasięgu oddziaływania zatoki niżowej. Na chwilę obecną wygląda na to, że najsilniejsze zjawiska powstaną w województwach południowo – zachodnich, częściowo zachodnich, środkowych, cz. północnych i cz. południowych. Po wschodniej stronie 2. stopnia formacje burzowe przybiorą prawdopodobnie bardziej dyskretny, izolowany charakter z możliwością łączenia się w struktury multikomórkowe oraz miejscami wielokomórkowe. Najsilniejszym systemom burzowym będą towarzyszyć ulewne / nawalne opady deszczu, doprowadzające do podtopień i zalań, bardzo silne oraz gwałtowne porywy wiatru (możliwe przypadki powyżej 90-110 km/h), opady dużego gradu, którego średnica w najsilniejszych burzach pulsacyjnych i superkomórkowych może osiągnąć około 2,5-4 centymetrów, a także znaczna ilość wyładowań atmosferycznych. Miejscami, zwłaszcza w południowej części omawianego paragrafu, nie można wykluczyć powstania mezocyklonicznej trąby powietrznej, jednak szanse na jej uformowanie pozostają dość małe. Szczególnie duża aktywność konwekcyjna prognozowana jest w godzinach popołudniowych i wieczornych, choć pierwsze formacje burzowe możliwe są już w godzinach rannych. Z możliwością występowania burz należy się liczyć również w nocy, tym bardziej że od naszych południowych sąsiadów zacznie wkraczać coraz silniejszy prąd powietrza i związana z nim strefa nasilonych uskoków pionowych wiatru w środowisku wciąż zalegającej masy o chwiejnej równowadze termodynamicznej (podwyższone MUCAPE).

W przypadku zajścia dość istotnych zmian na kolejnych aktualizacjach modeli, jutro w ciągu dnia może zaistnieć potrzeba zaktualizowania prognozy.

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj

Prognoza konwekcyjna na dzień 27.06.2017 i na noc 27/28.06.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 27.06.2017, godz. 08:00 CEST do 28.06.2017, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowej i południowo-zachodniej Polski, ze względu na intensywne opady deszczu i silne porywy wiatru, a w mniejszym stopniu ze względu na opady dużego gradu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

Obrazek

Prognoza konwekcyjna na dzień 27.06.2017 i na noc 27/28.06.2017

We wtorek Polska zostanie podzielona przez równoleżnikowo ułożony ciepły front atmosferyczny. Północna Polska zostanie w powietrzu polarno-morskim, a do południowych krańców naszego kraju zacznie napływać gorąca i zasobna w wilgoć masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego, w której będą tworzyć się burze.

OMÓWIENIE

…Polska południowa …

W ciągu dnia dojdzie do wzrostu energii potencjalnej dostępnej konwekcyjnie CAPE 500-1500 J/kg. Niewielki poziomy przepływ powietrza w dolnej troposferze, będzie skutkować słabym ścinaniem wiatru w warstwie 0-1 km, które wyniesie 1-5 m/s. Trochę silniejszy wiatr na wyższych poziomach, będzie mieć swoje przełożenie w umiarkowanych wartościach parametru DLS 0-6 km, który sięgnie 10-15 m/s. Całkowita wodność troposfery znajdzie się w przedziale 30-38 mm.

Przebieg wydarzeń jest bardzo trudny do przewidzenia, gdyż będzie on zależeć od wielu czynników. Pierwszym z nich jest wiatr fenowy, który może wystąpić zwłaszcza na terenach górskich i podgórskich w Małopolsce, oraz na Podkarpaciu, gdyż tam prognozowany jest znaczny niedosyt wilgoci w środkowej troposferze. Kolejnymi czynnikami są orografia terenu i zróżnicowanie przepływu powietrza w pionowym profilu troposfery. Dzięki dziennej insolacji, na terenach górskich możliwe będzie powstanie wolno przemieszczających się ośrodków burzowych, które za sprawą umiarkowanej chwiejności i silniejszego przepływu w górnej troposferze, mogą stać się przyczyną zwiększonego zachmurzenia, które utrudni dalszy rozwój konwejcji.

W związku z powyższym, obszar 1. Stopnia zagrożenia został ograniczony do miejsca, gdzie wystąpienie burz jest najbardziej prawdopodobne. Przewidujemy wystąpienie tam pojedynczych komórek burzowych o charakterze pulsacyjnym, a także multikomórek. Na ich drodze należy spodziewać się lokalnych, silnych porywów wiatru dochodzących do 80-90 km/h podczas zjawisk typu downburst, oraz opadów gradu do 2 cm średnicy. Trzeba się liczyć także z wystąpieniem obfitych opadów deszczu, ktore ze względu na powolne przemieszczanie się ośrodków burzowych, mogą sięgnąć 30 mm, a lokalnie ta wartość może zostać przekroczona. Burze zaczną się pojawiać w godzinach popołudniowych i będą mogły trwać do wczesnych godzin nocnych.

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj

Prognoza siły i aktywności burz dla Polski na dzień 26.06.2017 i na noc 26/27.06.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 26.06.2017, godz. 08:00 CEST do 27.06.2017, godz. 08:00 CEST

Prognoza konwekcyjna na dzień 26.06.2017 i na noc 26/27.06.2017

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W poniedziałek nasz kraj będzie pod wpływem głębokiego ośrodka niskiego ciśnienia znad Zatoki Botnickiej. Na południowo-wschodnich krańcach zalegać będzie front chłodny, z którym związane będą zjawiska burzowe.

OMÓWIENIE:

… Obszar z możliwością burz …

Na południowym-wschodzie kraju prognozowana jest słaba energia konwekcyjna do 200 J/kg, jedynie w górach może ona osiągnąć maksymalnie 500 J/kg. Parametry kinematyczne będą również umiarkowanie-niskie, DLS poniżej 15 m/s. Wodność troposfery będzie rzędu 25-30 mm. W takich warunkach powstawać będą pojedyncze komórki burzowe lub niewielkie klastry wielokomórkowe. Towarzyszyć im będą opady deszczu do 20-30 mm w czasie trwania zjawiska oraz silny wiatr w porywach do 50-70 km/h.

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj