Prognoza siły i aktywności burz dla Polski na dzień 10.07.2024 i noc 10/11.07.2024

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 10.07.2024, godz. 06:00 UTC do 11.07.2024, godz. 06:00 UTC

2. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany dla zachodniej i środkowej części Polski (włącznie z Pomorzem i Śląskiem) głównie z powodu ryzyka wystąpienia bardzo silnych porywów wiatru, nawalnych opadów deszczu, opadów dużego i bardzo dużego gradu oraz z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia trąb powietrznych.

1. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany na wschód od strefy 2. stopnia zagrożenia głównie z powodu ryzyka wystąpienia ulewnych opadów deszczu, silnych porywów wiatru oraz z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia opadów dużego gradu.

Prognoza siły i aktywności burz na dzień 10.07.2024 i noc 10/11.07.2024

PODSUMOWANIE:

Do Polski napłynęła gorąca, lecz bardzo zasobna w wilgoć i chwiejna masa powietrza, którą od zachodu stopniowo wypycha chłodny front atmosferyczny. Około południa lub po południu w przedfrontowej strefie silnej zbieżności wiatru zaczną się rozwijać pierwsze burze. Początkowo będą to rozproszone komórki konwekcyjne, które szybko zorganizują się w 1-2 liniowe układy konwekcyjne o wielkości mezoskalowego układu konwekcyjnego (MCS) przemieszczające się dość szybko na wschód. Inicjacja rozwoju układu konwekcyjnego najprawdopodobniej wystąpi jeszcze na obszarze wschodnich Niemiec. W rozwijającym się układzie (lub układach) MCS prognozowane jest wystąpienie kilku silnych wysokoopadowych superkomórek burzowych, a także liniowych stref odbiciowości, miejscami organizujących się w układy training storms. Nie wyklucza się również wystąpienia linii szkwału mocno propagującej do przodu, na której może dojść do uformowania się układu bow echo. Największe szanse na taki układ wystąpią w pasie od woj. zachodniopomorskiego i lubuskiego po woj. łódzkie i zachód woj. mazowieckiego, gdzie prędkość wiatru w porywach lokalnie może osiągać 110-125 km/h.

W związku z bardzo dużym nagromadzeniem pary wodnej w troposferze, obok silnych i bardzo silnych porywów wiatru głównym zagrożeniem podczas burz będą nawalne opady deszczu powodujące podtopienia, a lokalnie również powodzie błyskawiczne. Ostrzegamy, że skutki powodzi błyskawicznych na terenach górskich, podgórskich, wyżynnych lub o dużym stopniu zurbanizowania mogą być bardzo poważne (ta uwaga dotyczy głównie Sudetów i Przedgórza Sudeckiego). W  zachodniej połowie kraju, w obrębie burz superkomórkowych, mogą występować również opady dużego i bardzo dużego gradu. Nie wyklucza się też rozwoju 1-2 umiarkowanie silnych lub silnych trąb powietrznych, choć ich prawdopodobieństwo będzie stosunkowo niskie z uwagi na bardzo szybki rozwój rozległych układów konwekcyjnych wzdłuż strefy zbieżności wiatru.

W nocy strefa burz i intensywnych opadów przesunie się do centrum i na południe kraju. Zjawiska nadal mogą mieć bardzo duże nasilenie. Głównym zagrożeniem pozostaną nawalne opady deszczu (do 50-65 mm/h), ponadto nadal mogą występować silne porywy wiatru o prędkości do ok. 90-100 km/h. Jeśli do głównego układu MCS będą dobudowywać się nowe komórki, niektóre z nich mogą organizować się do superkomórek dających opady dużego gradu. Ponadto po przejściu głównego układu MCS na południowym zachodzie i południu, a później w centrum kraju może się rozwinąć kolejna strefa burz, a być może kolejny układ MCS. Zjawiska w znacznej części kraju mogą utrzymywać się do rana przynosząc miejscami bardzo duże sumy opadów atmosferycznych.

W czasie burz mogą pojawić się następujące zjawiska współtowarzyszące:

  • Ulewne i nawalne opady deszczu, punktowo do 50-65 mm w ciągu godziny,
  • silne porywy wiatru o prędkości do 90-100 km/h, lokalnie do 110-125 km/h,
  • opady dużego i bardzo dużego gradu o średnicy do ok. 4-6 cm,
  • dodatkowo w zachodniej części Polski nie wyklucza się 1-2 trąb powietrznych.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE:

… na zachód od linii Gdańsk – Katowice …


W ciągu dnia energia CAPE wzrośnie do wartości 2000-3000 J/kg, a wartości wskaźników kinematycznych w strefie chwiejności, zwłaszcza w północnej i środkowej części omawianego obszaru, będą podwyższone. Prognozowana wartość DLS ma wzrosnąć do ok. 15-22 m/s, MLS do 15-20 m/s, LLS do 15 m/s. Silna strefa zbieżności i wymuszanie wznoszenia związane z przemieszczaniem się z zachodu na wschód zatoki krótkiej fali górnej sprawią, że na zachodzie Polski lub na wschodzie Niemiec liczne burze mogą się rozwinąć już wczesnym popołudniem. Początkowo rozproszone komórki burzowe szybko rozrosną się do znacznych rozmiarów, a następnie utworzą mezoskalowy układ konwekcyjny (lub 2 układy) przesuwający się stopniowo na wschód. Niektóre z komórek budujących układ MCS mogą zorganizować się do silnych superkomórek wysokoopadowych, w których głównym zagrożeniem będą nawalne opady deszczu, silne porywy wiatru oraz gęste opady dużego/bardzo dużego gradu. Ze względu na podwyższoną wartość SRH 0-1 km (do 150-200 m2/s2) oraz umiarkowanie wysoki (a na północy strefy dość niski) poziom LCL istnieje również niewielkie prawdopodobieństwo rozwoju 1-2 trąb powietrznych, zwłaszcza w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim i na zachodzie woj. pomorskiego.

Później, nad województwami zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim może utworzyć się bardziej zwarta linia rdzeni opadowych. Możliwy jest rozwój zarówno układów training storms, jak i bow echo (w przypadku tego drugiego układu największe szanse na jego rozwój będą w pasie od woj. lubuskiego i wielkopolskiego po woj. łódzkie, kujawsko-pomorskie i zachodnią cześć woj. mazowieckiego). Obok silnych i bardzo silnych porywów wiatru szczególnym problemem w okresie ważności prognozy będą nawalne opady deszczu, których suma godzinowa może punktowo osiągać nawet 50-65 mm. Będzie to związane z wyjątkowo dużym ładunkiem wilgoci w troposferze – wskaźnik PW ma osiągać wartości z przedziału 50-55 mm, a według niektórych modeli nawet 60 mm. W takich warunkach w przypadku przejścia każdej burzy superkomórkowej bądź układu training storms na terenach o znacznym nachyleniu lub znacznym stopniu zurbanizowania może dojść do silnych podtopień i powodzi błyskawicznych. Bardzo duże wartości PW oznaczają też duże obciążenie komórek burzowych opadem, co będzie przekładało się na występowanie gwałtownych prądów zstępujących generujących punktowo bardzo silne i niszczące porywy wiatru. Taka sytuacja w szczególności może występować w superkomórkach wysokoopadowych i w układach bow echo.

W nocy strefa najsilniejszych zjawisk przemieści się nad południe i centrum Polski, natomiast nad północną częścią kraju zjawiska powinny ulec osłabieniu. Nadal występować będzie duże zagrożenie ze strony ulewnych, a punktowo nawalnych opadów deszczu. Zmniejszy się z kolei zagrożenie ze strony bardzo silnych porywów wiatru i opadów dużego gradu (te ostatnie mogą jeszcze występować w przypadku rozwinięcia się nowych burz superkomórkowych). Możliwe, że zjawiska pozostaną aktywne elektrycznie aż do rana. Ponadto za główną strefą aktywności burz może się rozwinąć kolejna strefa zjawisk, które jednak powinny mieć wyraźnie mniejszą intensywność. Nie wyklucza się powstania kolejnego układu MCS.

Jak widać, w okresie ważności prognozy na znacznym obszarze kraju prognozowane jest wystąpienie potencjalnie groźnych dla zdrowia i życia człowieka oraz jego mienia burz. Na chwilę obecną ze względu na brak wystarczająco silnych przesłanek nie ma konieczności wydania w prognozie 3. stopnia zagrożenia, jednak prognozowana sytuacja będzie należeć do tych z górnego zakresu 2. stopnia zagrożenia. Prosimy o bezwzględne zachowanie szczególnej ostrożności i o nielekceważenie komunikatów i ostrzeżeń meteorologicznych!

… od Warmii i Mazur po woj. małopolskie i zachód podkarpackiego …


Do tej części kraju burze dotrą w późnych godzinach nocnych. Będą one znacząco osłabione, lecz nadal mogą generować ulewne (punktowo nawet nawalne) opady deszczu i silne porywy wiatru. W tej strefie zjawiska mogą być aktywne również w godzinach porannych. Niewykluczone, że nad tą część kraju w drugiej części nocy lub w godzinach porannych z południowego zachodu nasunie się kolejny układ MCS przynoszący kolejną porcję nawalnych opadów deszczu i silnego wiatru.

Wcześniej, w godzinach popołudniowych, kilka izolowanych komórek burzowych lub 2-3 niewielkie układy wielokomórkowe mogą się rozwinąć na terenach górskich i podgórskich woj. małopolskiego i śląskiego. W układach tych głównym zagrożeniem będą ulewne opady deszczu i silne porywy wiatru. Ponadto nie wyklucza się również opadów dużego gradu, zwłaszcza na terenach położonych wyżej (np. Podhale). Burze przeważnie będą krótkotrwałe. Niskie wartości pionowego ścinania wiatru nie będą sprzyjały rozwojowi zorganizowanych układów burzowych, jednak bardzo duża energia CAPE może przejawić się w postaci krótkotrwałych burz pulsacyjnych o dość gwałtownym przebiegu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.