Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 11.07.2024 i noc 11/12.07.2024

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 11.07.2024, godz. 06:00 UTC do 12.07.2024, godz. 06:00 UTC

2. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany dla wschodniej i częściowo południowej Polski z powodu ryzyka wystąpienia nawalnych opadów deszczu, opadów dużego i bardzo dużego gradu, silnych porywów wiatru, a także z powodu ryzyka wystąpienia trąb powietrznych.

1. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany dla pozostałej części kraju z powodu ryzyka wystąpienia nawalnych opadów deszczu, lokalnie opadów dużego gradu, punktowo silnych porywów wiatru, a także z powodu ryzyka wystąpienia trąb powietrznych.

PODSUMOWANIE:

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 11.07.2024 i noc 11/12.07.2024

Czwartek będzie kolejnym dniem, w którym burze będą występować praktycznie w całej Polsce. W ciągu dnia nasz kraj będzie przedzielony rozległym frontem atmosferycznym, ulegającym niewielkiemu zafalowaniu, który będzie stopniowo przemieszczał się na wschód. Na krańcach wschodnich Polski pojawi się wyraźna przedfrontowa strefa zbieżności wiatru, która umożliwi rozwój gwałtownej konwekcji. Z kolei za frontem napływać będzie ciepła masa powietrza polarno-morska, w której również będą rozwijać się zjawiska burzowe. Dlatego też cały kraj znajduje się w strefie zagrożenia silnymi zjawiskami konwekcyjnymi.

Burze będą występować przez większą część czasu obowiązywania niniejszej prognozy. Pierwsze zjawiska mogą pojawić się już nad ranem i przed południem jako pozostałości po nocnych układach konwekcyjnych. Największa aktywność spodziewana jest jednak we wczesnych godzinach popołudniowych, zwłaszcza we wschodniej części kraju. Rozwój początkowo izolowanych komórek bądź też superkomórek burzowych może w dość szybkim tempie zorganizować się w trwały (liniowy) układ konwekcyjny lub nawet kilka takich układów. Na pozostałym obszarze kraju, zwłaszcza w części objętej 1. stopniem zagrożenia prognozowany jest bardziej izolowany charakter konwekcji z możliwością wystąpienia pojedynczych komórek burzowych jak i burz superkomórkowych. Wszystkie strefy burz będą przemieszczać się na wschód z nieznacznym odchyleniem północnym. Zanik konwekcji spodziewany jest w godzinach wieczornych, jednakże niewykluczone są także pojedyncze burze w nocy z czwartku na piątek.

W czasie burz mogą występować następujące zjawiska współtowarzyszące:

  • Nawalne opady deszczu o wysokości ponad 50 mm w ciągu godziny;
  • opady dużego i bardzo dużego gradu lokalnie o średnicy powyżej 4-6 cm;
  • silne porywy wiatru o prędkości do 90-100 km/h;
  • dodatkowo w niektórych regionach kraju mogą wystąpić trąby powietrzne.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE:

Obszar objęty 2. stopniem zagrożenia

Wschodnia część kraju znajdzie się jeszcze w mocno rozgrzanej, zwrotnikowej masie powietrza. Temperatura powietrza osiągnie miejscami ponad 35/36°C. Jednocześnie rozgrzane powietrze będzie bardzo mocno niestabilne, o czym świadczą prognozowane wysokie wartości energii CAPE, a także znacznie ujemne wartości wskaźnika Lifted Index. Chwiejność atmosfery osiągnie wartości ponad 1500-2500 J/kg. Oprócz tego powietrze będzie mocno nasycone dużą ilością wilgoci, zwłaszcza w dolnej troposferze. Stosunek zmieszania masy pary wodnej osiągnie lokalnie 13-14 g/kg powietrza, a całkowita wodność troposfery w wielu miejscach osiągnie pułap 50 mm.

Szczególnie duże prawdopodobieństwo rozwoju silnych burz prognozowane jest dla wschodniej części kraju, gdzie pojawi się wyraźna strefa dolnotroposferycznej konwergencji wiatru oraz częściowo silne wymuszanie wznoszenia powietrza. Z kolei na południu Polski, na obszarach górskich i podgórskich istotnym czynnikiem inicjującym rozwój konwekcji będzie orografia terenu i związana z nią modyfikacja przepływu powietrza. Burze będą przyjmować charakter burz pulsacyjnych jak i superkomórek burzowych w strefach silniejszych uskoków wiatru. Taka sytuacja dotyczy zwłaszcza północno-wschodniej części kraju, gdzie następnie możliwy będzie również rozwój liniowego układu konwekcyjnego. Warunki w atmosferze sprzyjać będą powstawaniu burz superkomórkowych o charakterze wysokoopadowym z nawalnymi opadami deszczu, lokalnie opadami dużego i bardzo dużego gradu powyżej 4-6 cm, a także z silnymi porywami wiatru na czele układu konwekcyjnego lub w przypadku silnych prądów zstępujących z powstałych superkomórek burzowych. Istnieje ryzyko wystąpienia trąb powietrznych z uwagi na m.in. niskie wartości poziomu kondensacji pary wodnej, sprzyjające prędkościowe i kierunkowe wiatru w dolnym kilometrze troposfery, a także dość znaczną zawartość energii CAPE w dolnych kilometrach troposfery.

Obszar objęty 1. stopniem zagrożenia

Na pozostałym obszarze kraju, w centralnej i zachodniej Polsce burze będą występować w warunkach o mniejszej niestabilności powietrza w granicach 1000 J/kg, jednak w powietrzu o równie wysokiej zawartości wilgoci i całkiem korzystnych warunkach kinematycznych. W wielu miejscach prognozowane są izolowane komórki burzowe, w tym także struktury superkomorkówe mogące generować podobne zjawiska, do tych na obszarze 2. stopnia zagrożenia. Również w tej części kraju mogą wystąpić trąby powietrzne.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.