Prognoza konwekcyjna na dzień 12.08.2019 i noc 12/13.08.2019

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 12.08.2019, godz. 08:00 CEST do 13.08.2019, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszaru ciągnącego się od woj. opolskiego i śląskiego po woj. lubelskie głównie z powodu ryzyka wystąpienia bardzo silnych i niszczących porywów wiatru, nawalnych opadów deszczu, dużego gradu i mniejszego ryzyka wystąpienia trąby powietrznej.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południa i południowego wschodu Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia bardzo silnych porywów wiatru, nawalnych opadów deszczu, dużego gradu i mniejszego ryzyka wystąpienia trąby powietrznej (mniejszy stopień prawdopodobieństwa).

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla środkowej i północno-wschodniej części Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych opadów deszczu i z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia silnych porywów wiatru.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Proszę spojrzeć do treści poprzedniej prognozy siły i aktywności burz z 11.08.2019, godz. 11:03 CEST

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty 2. stopniem zagrożenia (od woj. opolskiego przez woj. świętokrzyskie po woj. lubelskie) …

Prognoza konwekcyjna na dzień 12.08.2019 i noc 12/13.08.2019

W ciągu dnia, wieczorem i w nocy z poniedziałku na wtorek na tym obszarze prognozujemy umiarkowanie duże wartości MUCAPE (1000-2000 J/kg w dzień i 600-1300 J/kg w nocy). Z upływem godzin, w związku ze wzrastającą prędkością wiatru w górnej i środkowej troposferze, będą zwiększać się wartości pionowego ścinania wiatru. Strefa CAPE będzie się pokrywać ze strefą DLS osiągającego ok. 25 m/s. W nocy z poniedziałku na wtorek wartości DLS wzrosną i osiągną nawet 30 m/s. W środkowej troposferze prognozowane są strefy silnego wymuszania quasigeostroficznego. Szczególnie duże wymuszanie, połączone jednocześnie z silną zbieżnością wiatrów w dolnej troposferze, pojawi się w godzinach nocnych, gdy od strony Bramy Morawskiej do Polski wejdzie wyraźne, rozwijające się zafalowanie na froncie. Prognozujemy bardzo dużą zawartość pary wodnej w pionowym profilu troposfery – wartość PW będzie sięgać 46-50 mm.

Tego typu warunki faworyzują rozwój niebezpiecznych układów burzowych, w tym superkomórek i dobrze zorganizowanych mezoskalowych układów konwekcyjnych z wbudowanymi formacjami liniowymi. Warto zwrócić uwagę, że w godzinach wieczornych i nocnych, gdy do Polski będzie zbliżać się zafalowanie, prognozowany jest wyraźny wzrost wskaźników kinematycznych określających zróżnicowanie przepływu powietrza w dolnych 3 km troposfery. Modele prognozują wartość SRH 0-3 km rzędu 300-450 m2/s2, LLS do 15 m/s, MLS do ok. 20 m/s. Wartości te będą przyczyniać się do szybkiej organizacji nowo powstających komórek burzowych w silne superkomórki. Pierwsze burze superkomórkowe mogą pojawić się w omawianym pasie już w godzinach popołudniowych, a głównym zagrożeniem z nimi związanym będą bardzo silne porywy wiatru (do ok. 110 km/h) oraz nawalne opady deszczu powodujące podtopienia. Nie wyklucza się uformowania trąby powietrznej, jednak regionu szczególnie narażonego na to zjawisko w omawianym pasie nie można wskazać. W południowej części obszaru 2 stopnia zagrożenia możliwe są opady dużego gradu, do ok. 4 cm w średnicy. Im dalej na północ, tym maksymalny rozmiar gradzin będzie mniejszy.

W nocy w omawianej strefie nadal będzie występowała groźna aktywność burzowa. W związku z nadejściem fali na froncie atmosferycznym, może dojść do rozwoju większego układu MCS zawierającego w sobie linię szkwału. W linii szkwału mogą znajdować się wbudowane superkomórki burzowe oraz formacje LEWP i bow echo. Taki tryb konwekcji może wiązać się z występowaniem niszczących porywów wiatru (do ok. 120 km/h) na znacznych obszarach. Ponadto z powodu wysokich wartości wskaźników kinematycznych nadal może rozwinąć się trąba powietrzna, zwłaszcza w obrębie superkomórek. Bardzo poważnym zagrożeniem będą nawalne opady deszczu, których całkowita suma w przypadku wystąpienia komórek burzowych poruszających się tą samą trajektorią (training storms) może sięgnąć w danym miejscu nawet powyżej 80 mm. Dodatkowo, zwłaszcza w obrębie burz superkomórkowych, nie wyklucza się opadów gradu o średnicy do ok. 3,5 cm. Strefa silnych burz zacznie przesuwać się na południowy wschód dopiero w drugiej części nocy i znacznie osłabnie w godzinach porannych.

W związku z prognozowaną sytuacją zdecydowaliśmy się wydać stopień 2. zagrożenia, jednak należy mieć na uwadze, że jest to górny zakres przewidziany dla tego stopnia zagrożenia. Z powodu występowania w godzinach nocnych głównie uniesionego trybu konwekcji przy umiarkowanie dużych wartościach CAPE oraz z powodu niepewności prognostycznych związanych z najnowszymi wynikami numerycznych modeli pogody, stopień 3. zagrożenia w tym wypadku może się okazać zbyt wysokim poziomem zagrożenia.

… obszary położone na południowy wschód od strefy 2. stopnia zagrożenia …

W tej części kraju prognozujemy duże wartości CAPE (do 2000-2800 J/kg w dzień i do ok. 1500 J/kg w nocy) pokrywające się z dość wysokimi wartościami wskaźników kinematycznych (DLS do ok. 20 m/s, MLS do 15 m/s, LLS do 15-20 m/s, SRH 0-3km do 300 m2/s2). Duże znaczenie na przebieg zjawisk w tej części kraju będzie odgrywał dolny prąd strumieniowy (Low Level Jet), który mocno nasili się w godzinach wieczornych i nocnych. Południowy kierunek wiatru i efekt fenowy mogą znacząco wysuszyć dolną warstwę troposfery i utrudnić lub nawet uniemożliwić rozwój DMC. Jeśli pomimo południowego wiatru w tej części kraju rozwiną się superkomórki lub mezoskalowy układ konwekcyjny, należy oczekiwać wystąpienia całego spektrum groźnych zjawisk towarzyszących burzom, a w szczególności bardzo silnych porywów wiatru, nawalnych opadów deszczu powodujących podtopienia oraz gradu o średnicy do ok. 4 cm. Burze – jeśli się rozwiną – mogą wystąpić już późnym popołudniem, choć największe ich prawdopodobieństwo będzie w nocy z poniedziałku na wtorek.

… centrum i północny wschód …

W tej części kraju prognozuje się zaleganie stref opadów warstwowych z ośrodków burzowych, które znajdą się na południowy wschód. Nie mniej w trakcie opadów mogą występować wyładowania atmosferyczne, a same opady chwilami będą bardzo silne, co może wiązać się z ryzykiem lokalnych podtopień. Nie wyklucza się także rozwoju nowych ośrodków burzowych, które powstaną dzięki silnemu wymuszaniu wznoszenia. W przypadku świeżych komórek dodatkowo istnieje niewielkie ryzyko wystąpienia silnych porywów wiatru.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Wstępna prognoza konwekcyjna na 12.08.2019 oraz noc 12/13.08.2019

WSTĘPNA PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
na okres od 08:00 CEST 12.08.2019 do 08:00 CEST 13.08.2019

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA dotyczy zagrożenia silnymi opadami deszczu prowadzącymi do zalań, zagrożenia silnym wiatrem, opadami dużego gradu oraz ryzyka wystąpienia trąb powietrznych. 

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA dotyczy zagrożenia silnymi opadami deszczu oraz silnym wiatrem

Wstępna prognoza konwekcyjna

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Nad Europą pojawi się interesująca, ale groźna sytuacja meteorologiczna. Głównym elementem powodującym zagrożenie meteorologiczne będzie bardzo rozległy, pofalowany front atmosferyczny, rozciągający się od Białorusi aż po Maroko. Będzie on oddzielać powietrze zwrotnikowe, z temperaturą na 850 hPa dochodzącą do 20-25°C od powietrza polarnego morskiego z temperaturą do 5-10°C na tej samej wysokości izobarycznej. W strefie frontowej zaznaczy się bardzo silny przepływ powietrza, a także silne uskoki prędkościowe i kierunkowe wiatru. W chwiejnym powietrzu rozwiną się więc groźne burze.

OMÓWIENIE:

Sytuacja meteorologiczna w dalszym ciągu nie jest jednoznaczna, więc publikowane będą kolejne prognozy. Na chwilę obecną jednak można stwierdzić, że sytuacja wygląda groźnie i możliwy będzie rozwój burz superkomórkowych oraz/lub układu MCS z wbudowaną linią szkwału.

Chwiejność SBCAPE osiągnie do 1200-2000 J/kg, a również nocą będzie przekraczać 1000-1300 J/kg. Zaznaczy się też bardzo silny uskok prędkościowy wiatru w warstwie 0-6 km – może osiągać aż 25-30 m/s, lokalnie powyżej 30 m/s. W warunkach takich burze, które pojawiać się będą od godzin popołudniowych dość szybko mogą przyjmować formę superkomórek. Będą im towarzyszyć porywy wiatru ponad 90-100 km/h, opady deszczu do ok. 40-70 mm a także grad do ok. 3-5 cm średnicy. Nie można wykluczyć, że pojawi się trąba powietrzna, chociaż nie jest jeszcze możliwe wyznaczenie najbardziej prawdopodobnego obszaru.

W godzinach wieczornych i nocnych możliwe jest natomiast przejście układu MCS. Głównym zagrożeniem będą wówczas silny wiatr (do około 80-110 km/h), a także nawalne opady deszczu, przekraczające nawet 50 mm.

Kolejna prognoza zostanie wydana w godzinach wieczorno-nocnych.

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 10.08.2019 i na noc 10/11.08.2019

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 10.08.2019, godz. 08:00 CEST do 11.08.2019, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla północnej i centralnej Polski ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia silnych porywów wiatru.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowej Polski ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia intensywnych opadów deszczu i silnych porywów wiatru.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

Prognoza konwekcyjna na dzień 10.08.2019 i na noc 10/11.08.2019

W sobotę na pogodę w znacznej części Europy zachodniej i centralej będzie miał wpływ rozległy i stosunkwo głęboki niż atmosferyczny. Przez Polskę z zachodu na wschód przejdzie zatoka niskiego ciśnienia wraz z systemem frontów. W ciepłym wycinku niżu znajdzie się rozgrzana i zasobna w wilgoć masa powietrza z południa kontynentu, która w ciągu dnia będzie wypychana na wschód przez chłodny front atmosferyczny, za którym zacznie napływać chłodniejsza masa powietrza pochodzenia polarnomorskiego.

OMÓWIENIE

Pierwsze komórki konwekcyjne, a także burze mogą pojawić się już w godzinach porannych, nad zachodnią częścią kraju. W ciągu dnia energia chwiejności CAPE wzrośnie przeważnie do nieweilkiej wartości 300-600 J/kg, jdeynie na południu kraju może ona osiągnąć 1000 J/kg. Poziomy przepływ powietrza będzie na ogół umiarkowany. Nad północną częścią kraju będzie najsilniejszy. Ścinanie wiatru w warstwie 0-6 km do 15-23 m/s a 0-1 km przeważnie do 8 m/s, a na północy do 12 m/s. Całkowita wodność troposfery będzie umiarkowana, lub duża (PW 35-42 mm).

Największe prawdopodobieństwo burz wystąpi w południowej, a także północnej Polsce. Ze względu na niewielką chwiejność termodynamiczną i możliwe zachmurzenie, komórki konwekcyjne będą na ogół pojedyncze. Podwyższone parametr kinematyczne sugerują rozwój superkomórek. Na ich drodze należy spodziewać się silniejszych porywów wiatru do 80-90 km/h, a także intensywnych opadów deszczu i gradu do 2 cm średnicy. Wieczorem i w nocy nad południową częścią kraju prognozowane jest przejście mniej, lub bardziej zorganizowanej strefy konwekcyjnej, być może w postaci training storms, która może być przyczyną intensywnych opadów deszczu przekraczających 30 mm. W obszarach mniejszego prawdopodobieństwa, aktywność elektryczna burz nie powinna być duża, jednak z uwagi na możliwość lokalnych gwałtownych zjawisk atmosferycznych, stopień 1. zagrożenia został tam uwzględniony.

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 09.08.2019 i noc 09/10.08.2019

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 09.08.2019, godz. 10:00 CEST do 10.08.2019, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W piątek nasz kraj będzie nadal w zasięgu odchodzącego niżu znad Rosji. Wciąż napływać będzie nieco chłodniejsza masa powietrza. Na wschodzie wystąpią przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Już w nocy do zachodniej części kraju wkroczy front ciepły od głębokiego niżu znad Wielkiej Brytanii.  Jest również spore prawdopodobieństwo, że późną nocą  do krańców  zachodniej części wkroczą opady, a wraz z nimi pojedyncze komórki burzowe.

OMÓWIENIE:

…Polska wschodnia…

Na zaznaczonym obszarze spodziewamy się słabych i umiarkowanych burz. Prognozowane są od godzin południowych. Warunki termodynamiczne będą umiarkowane (CAPE  400 – 1000 J/kg, LI -3 ⁰C). Pojawią się również warunki kinematyczne. Pionowy uskok wiatru DLS (0-6 km) wyniesie 10 – 20 m/s. Sprzyjać to będzie formowaniu się komórek burzowych w większe struktury i szybkie ich przemieszczanie. Głównym zagrożeniem ze strony burz będą ulewne opady deszczu oraz silne porywy wiatru, lokalnie do 80 km/h.

Prognoza konwekcyjna na dzień 09.08.2019 i noc 09/10.08.2019

…Polska zachodnia…

Tutaj z uwagi na wkroczenie w nocy frontu ciepłego, również mogą wystąpić słabe burze. Za frontem napłynie nieco chwiejna masa powietrza. Energia potencjalna dostępna konwekcyjnie wyniesie 200 – 400 J/kg. Dojdą do tego umiarkowane warunki kinematyczne, DLS (0-6 km) około 20 m/s oraz spora wodność atmosfery, w granicach 40 – 45 mm.  Głównym zagrożeniem będą intensywne opady deszczu oraz silniejsze porywy wiatru, do 80 – 90 km/h.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz